For ett år si­den ble 73 unge af­gha­ne­re på­gre­pet midt på nat­ta. Her er histo­ri­en om på­gri­pel­se­ne og et retts­lig etter­spill som fort­satt på­går.

«SKREKKNATTA»: For ett år si­den ble rundt 70 unge af­gha­ne­re på­gre­pet midt på nat­ta for umid­del­bar ut­sen­del­se. Ak­sjo­nen fikk et retts­lig etter­spill som fort­satt på­går.

Dagsavisen - - Forside - JENS MA­RI­US SAET­HER

– Amir ble hen­tet halv tre på nat­ta av fi­re po­liti­be­tjen­ter, på­satt hånd­jern og satt på glatt­cel­le. Det var et to­talt sjokk, sier Sidsel Lunde­bø, som kjen­te Amir sva­ert godt.

Natt til 15. no­vem­ber 2016 ble 68 af­ghans­ke ung­dom­mer på­gre­pet for umid­del­bar ut­sen­del­se og trans­por­tert til Tran­dum in­ter­ne­rings­leir. Fem and­re ble også på­gre­pet, men på en an­nen dato. Po­li­ti­ets stor­ak­sjon har se­ne­re blitt be­skre­vet som «skrekknatta». Den ble for­dømt på det ster­kes­te av Ad­vo­kat­for­enin­gen som men­te Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het (PU) brøt norsk lov. 62 av de på­grep­ne ble frem­stilt for fengs­ling.

– Skrekk­sla­gen

Lunde­bø for­tel­ler at Amir kal­te hen­ne «mam­ma». Gjen­nom barne­ver­net var hun be­søks­hjem for af­gha­ne­ren. Han hev­det selv at han var mindre­årig, men ble ikke trodd av myn­dig­he­te­ne. Ved å bru­ke en sva­ert om­stridt al­der­stest, had­de UDI kon­klu­dert med at Amir og man­ge av de and­re af­gha­ner­ne som bod­de på nors­ke mot­tak var over 18 år.

– Ni av dem som bod­de på et lite mot­tak i Ber­gen fikk den­ne be­skje­den. De ble flyt­tet til et an­net mot­tak. Jeg var der hver enes­te dag. De var vel­dig red­de og langt nede psy­kisk.

Af­gha­ner­ne an­ket ved­ta­ket de had­de fått fra UDI. De trod­de an­ke­ne frem­de­les lå til be­hand­ling da po­li­ti­et trop­pet opp på mot­ta­ket.

Lunde­bø be­søk­te Amir på glatt­cel­la i Ber­gen før han ble trans­por­tert til Tran­dum.

– Han gråt og gråt og var helt skrekk­sla­gen.

På Tran­dum ble en gråt­kvalt Amir in­ter­vju­et av TV 2.

– Jeg er ikke et dyr. Jeg er et men­nes­ke, jeg er en ung­dom. Jeg tren­ger bare hjelp.

Han fikk vite om av­sla­get på an­ken etter at han ble ar­res­tert. En ad­vo­kat job­bet på spreng for å få om­gjort ved­ta­ket, uten hell.

– De had­de rett på å få pre­sen­tert av­sla­get og ta stil­ling til om de vil­le vel­ge fri­vil­lig re­tur. Det som skjed­de var ulov­lig, slår Lunde­bø fast.

11. de­sem­ber 2016 ble Amir re­tur­nert til Ka­bul. Lunde­bø be­søk­te ham på Tran­dum rett før av­rei­se.

– Han had­de fått medi­si­ner og var litt ro­li­ge­re. Han var tap­pet for kref­ter og had­de re­sig­nert.

Lunde­bø har be­holdt kon­tak­ten med Amir etter at han ble sendt til Ka­bul. Hun for­tel­ler at han ikke har noe nett­verk der si­den han voks­te opp i en flykt­ning­leir i Iran.

– Af­gha­ner­ne som ikke har det, blir mis­ten­ke­lig­gjort. Bare det å leie et slum­lig­nen­de rom er vans­ke­lig hvis man ikke har fa­mi­lie.

Iføl­ge Lunde­bø har han det sva­ert vans­ke­lig.

– Når det er bombe­ned­slag, er han shaky i lang tid og går ikke ut. De har in­gen­ting og hjelpe­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne fun­ge­rer ikke.

Et­ter­spil­let

I dis­se da­ger skal fem av dem som ble på­gre­pet un­der ak­sjo­nen få prøvd sin sak i Oslo ting­rett. Myn­dig­he­te­nes fast­set­tel­se av af­gha­ner­nes al­der står sen­tralt.

– Man­ge som ble på­gre­pet had­de fått opp­jus­tert sin al­der etter så­kal­te medi­sins­ke al­ders­un­der­sø­kel­ser. Le­gen som ut­før­te dis­se un­der­sø­kel­se­ne ble dømt i Lege­for­enin­gens etis­ke råd. Vi me­ner myn­dig­he­te­ne la alt­for stor vekt på den­ne al­ders­un­der­sø­kel­sen, sier Jon Mar­tin Martinsen, se­nior­råd­gi­ver i NOAS, som er parts­hjel­per i søks­må­let mot sta­ten.

Ak­sjo­nen for ett år si­den før­te også til stor dra­ma­tikk på mot­ta­ke­ne rundt om i Nor­ge. Det ble rap­por­tert om selv­ska­ding, selv­mords­for­søk og mye uro.

– Den før­te til stor skrekk blant de ens­li­ge mindre­åri­ge asyl­sø­ker­ne som var igjen. Man­ge valg­te å for­la­te mot­ta­ke­ne og ble dre­vet på flukt til and­re euro­pe­is­ke land, sier Martinsen.

Fra hånd til munn

Ida Hol­ter, som er re­pre­sen­tant og ver­ge for af­gha­ne­re, har for­søkt å sam­le all do­ku­men­ta­sjon på hva som skjed­de un­der stor­ak­sjo­nen og hvor­dan det har gått med dem som ble sendt ut av lan­det. Fort­satt vet de ikke hvem alle er som ble ar­res­tert den nat­ta, men det tik­ker sta­dig inn mel­din­ger om hvor­dan det har gått med no­en av dem.

– De al­ler fles­te har flyk­tet vi­de­re fra Af­gha­ni­stan. Man­ge le­ver fra hånd til munn. Det mins­te vi kan gjø­re for dis­se men­nes­ke­ne nå er å ikke glem­me den uret­ten de ble ut­satt for, sier Hol­ter.

Dags­avi­sen har va­ert i kon­takt med Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het. I en mail skri­ver de at bak­grun­nen for de ko­or­di­ner­te på­gri­pel­se­ne var en vur­de­ring av an­tatt unn­dra­gel­ses­fare. PU un­der­stre­ker at de fikk med­hold i ting­ret­ten i samt­li­ge fengs­lings­sa­ker og at de også fikk med­hold i sa­ke­ne som ble an­ket til lag­manns­ret­ten.

– To sa­ker ble an­ket til Høy­este­rett, som for­kas­tet beg­ge an­ke­ne.

De skri­ver vi­de­re at de ko­or­di­ner­te på­gri­pel­se­ne inn­gikk i ar­bei­det med «å ef­fek­tu­ere ne­ga­ti­ve ved­tak» og at po­li­ti­et på­gri­per per­soner med sli­ke ved­tak hver enes­te uke. Så langt i år er 4579 per­soner blitt uttrans­por­tert.

jens.ma­ri­us.saet­her@dags­avi­sen.no

GIKK TIL AKSJON: For ett år si­den gikk Po­li­ti­ets ut­len­dings­en­het til aksjon

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.