Nor­ge er en klima­sin­ke

• Be­løn­nes med rykte­øde­leg­gen­de pris

Dagsavisen - - Forside - TOR SANDBERG

KLI­MA: Nor­ge er en sin­ke i om­stil­lin­gen til å bli et lav­kar­bon­sam­funn, vi­ser ny rapport.

Bare Saudi-ara­bia, Ar­gen­ti­na, Bra­sil og Mex­i­co kom­mer dår­li­ge­re ut enn Nor­ge i den nye rap­por­ten ut­ar­bei­det av råd­giv­nings- og re­vi­sjons­kon­ser­net PWC.

– Vans­ke­lig for­en­lig

– Nor­ge har i pe­rio­den fra 2000 til 2016 va­ert blant de fem lan­de­ne som har hatt dår­ligst om­stil­ling til en lav­kar­bon­øko­no­mi, opp­ly­ser ba­ere­krafts­di­rek­tør Jea­nett Ber­gan i PWC.

Det­te fram­kom­mer i en sam­men­lig­ning med ut­vik­lin­gen i Eu-lan­de­ne og de øv­ri­ge 19 lan­de­ne som er del av sam­ar­beids­fo­ru­met G20 (se fakta­boks).

De bes­te av dis­se lan­de­ne, Stor­bri­tan­nia og Russ­land, har si­den 2000 år­lig re­du­sert kar­bon­ut­slip­pe­ne sine i gjen­nom­snitt med hen­holds­vis 3,7 og 3,1 pro­sent, mens Nor­ge kun kan vise til en ned­gang på 0,9 pro­sent, kon­sta­te­rer PWC.

Like fullt er am­bi­sjo­nen til re­gje­rin­gen at Nor­ge skal bli et lav­ut­slipps­sam­funn in­nen 2050.

– Det er vans­ke­lig å se hvor­dan en stor­stilt norsk olje­ut­vin­ning i 30-40 år til vil va­ere for­en­lig med de po­li­tis­ke mål­set­tin­ge­ne og Pa­ris­av­ta­len, sier Ber­gan.

– Det­te gjør vel ut­fal­let av klima­retts­sa­ken, som star­tet i Oslo ting­rett i går, en­da mer in­ter­es­sant?

– Ja, ut­fal­let av den­ne retts­sa­ken vil kun­ne på­vir­ke den nors­ke om­stil­lin­gen til en lav­kar­bon­øko­no­mi. Det­te blir spen­nen­de, sva­rer Ber­gan.

Da­gens fos­sil

Klima­retts­sa­ken har al­le­re­de fått det ut­fal­let at Nor­ge er blitt til­delt en høyst tvil­som pris un­der det på­gå­en­de kli­ma­topp­mø­tet i Bonn. Man­dag kveld av­gjor­de Climate Ac­tion Network-in­ter­na­tio­nal (CAN) at Nor­ge for­tjen­te pri­sen «Fos­sil of the Day» for­di den nors­ke sta­ten nå kjem­per i retts­sa­len for å kun­ne fort­set­te olje­le­tin­gen i Ark­tis.

– I ret­ten vil den nors­ke re­gje­rin­gen for­sva­re av­gjø­rel­sen, som ble gjort mind­re enn seks må­ne­der etter un­der­teg­nin­gen av Pa­ris­av­ta­len, om å til­la­te ny olje­le­ting i Ark­tis, på­pe­ker CAN i en presse­mel­ding.

– At det i det hele tatt er nød­ven­dig for nors­ke miljø­or­ga­ni­sa­sjo­ner å sak­søke re­gje­rin­gen, er et ty­de­lig ek­sem­pel på at et land neg­li­sje­rer det fun­da­men­ta­le prin­sip­pet om et fel­les, men sam­ti­dig selv­sten­dig skri­ver CAN vi­de­re.

– Vi for­tje­ner den­ne ty­pen ut­nev­nel­ser, sier Fanny Pinds­le i mil­jø- og ut­vik­lings­or­ga­ni­sa­sjo­nen Spi­re.

– Det­te er med på å syn­lig­gjø­re klima­søks­må­let sam­ti­dig som det set­ter fo­kus på hvor­dan Nor­ge opp­fø­rer seg og tar stil­ling til klima­spørs­mål om Pa­ris­av­ta­len på hjemme­bane. Ny olje­ut­vin­ning i Ark­tis stri­der sterkt mot Nor­ges ryk­te un­der in­ter­na­sjo­na­le klima­for­hand­lin­ger, hvor vi reg­nes som en vik­tig og sterk for­kjem­per for kli­ma.

Pinds­le føl­ger nå selv kli­ma­topp­mø­tet i Bonn.

Også Truls Gu­low­s­en, som er del av klima­retts­sa­ken i Oslo ting­rett, i kraft av å va­ere leder av Gre­en­peace i Nor­ge, me­ner «Fos­sil of the Day»-pri­sen til Nor­ge, er vel for­tjent.

– Nor­ges olje­av­hen­gig­het må bli ku­rert, fast­slår han.

– Re­du­se­re her hjem­me

Jea­nett Ber­gan i PWC har fått med seg at Nor­ge er til­delt fos­sil­pri­sen.

– Det er vik­tig at Nor­ge i til­strek­ke­lig grad grei­er å vur­de­re kon­se­kven­se­ne av den po­li­tik­ken vi fø­rer, un­der­stre­ker hun.

– Pa­ris­av­ta­len ser ikke ut til å lyk­kes, om ikke kar­bon­ut­slip­pe­ne re­du­se­res dras­tisk i ti­den fram­over. Nor­ge har am­bi­siø­se klima­mål og gode til­tak, men de vik­tigs­te til­ta­ke­ne er ikke på hjemme­bane. Det må bli et ster­ke­re fo­kus på å re­du­se­re ut­slipp her hjem­me.

Pwcs rapport vi­ser også at det er Stor­bri­tan­nia og Ki­na som nå leder an i ar­bei­det med å sik­re en ren vekst, med en «de­ka­r­boni­se­rings­rate» på hen­holds­vis 7,7 og 6,5 pro­sent i fjor.

– De har opp­nådd den­ne ned­gan­gen i kar­bon­in­ten­si­te­ten blant an­net ved å sten­ge kull­kraft­verk og ta i bruk mer for­ny­bar ener­gi, opp­ly­ser Ber­gan.

Sam­let sett gikk den glo­ba­le

Re­duk­sjo­ne­ne i ut­slip­pe­ne må bli stør­re. Jea­nett Ber­gan, PWC

kar­bon­in­ten­si­te­ten ned med 2,6 pro­sent i 2016.

– Det­te er et skritt i rik­tig ret­ning, men langt unna be­ho­vet som er på 6,3 pro­sent re­duk­sjon år­lig, om vi skal nå Pa­ris­av­ta­lens mål om en glo­bal opp­var­ming på mak­si­malt 2 gra­der, og helst ikke mer enn 1,5 grad. Re­duk­sjo­ne­ne i ut­slip­pe­ne må bli stør­re, på­pe­ker Ber­gan.

Til Nor­ges for­svar skal det nev­nes at Pwcs rapport også av­dek­ker at det er land som har økt sitt kar­bon­av­trykk i pe­rio­den som er un­der­søkt. For de dår­ligs­te er det snakk om over 1 pro­sent øk­ning år­lig.

tor.sandberg@dags­avi­sen.no

an­svar,

KRITISERES: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (H) og hen­nes re­gje­ring får kri­tikk både un­der kli­ma­topp­mø­tet i Bonn, i retts­sa­len og av PWC, for sin man­gel­ful­le kli­ma­inn­sats. NE­GA­TIV HEDER: Slik så det ut da Nor­ge ble til­delt pri­sen «Fos­sil of the Day» i Bonn man­dag.

FOTO: CAN

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.