Stor­tin­get på­før­te i går inn­vand­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) et svi­en­de ne­der­lag i en vik­tig asyl­sak.

Dagsavisen - - Forside - AR­NE STRAND Kom­men­ta­tor Twit­ter: @ar­ne­strand

Stor­tin­get på­før­te i går inn­vand­rings­mi­nis­ter Syl­vi List­haug (Frp) et svi­en­de ne­der­lag i en vik­tig asyl­sak. Stor­tin­get, med unn­tak av re­gje­rings­par­ti­ene Frp og Høy­re, ved­tok for­slag fra Ap om at asyl­sa­ker fra unge af­gha­ne­re, de så­kal­te ok­to­ber­bar­na, skal vur­de­res på nytt. List­haug på­leg­ges å inn­føre sår­bar­hets­kri­te­ri­er når de un­ges sak be­hand­les. Det blir stans i re­tu­ren til Af­gha­ni­stan så len­ge sa­ke­ne er til be­hand­ling.

Det­te er List­haugs førs­te sto­re ne­der­lag i asyl­po­li­tik­ken. Det kan inn­vars­le en ny tid for hen­ne og mindre­talls­re­gje­rin­gen Sol­berg. He­ret­ter må hun og re­gje­rin­gen va­ere mer lyd­hør for Stor­tin­get i asyl­po­li­tik­ken. Hun får det ikke len­ger som hun vil.

Jeg skrev i kom­men­ta­ren min lør­dag at Ap og Sp må slut­te å dil­te etter List­haug. De sluttet med det i går. Da Aps gruppe­møte snud­de man­dag kveld, fulg­te Sp etter på sitt gruppe­møte tirs­dag mor­gen. Sp kun­ne ikke va­ere det enes­te op­po­si­sjons­par­ti­et som ga List­haug støt­te. Der­med var det fler­tall i Stor­tin­get for en mer hu­man be­hand­ling av ens­li­ge asyl­sø­ke­re mel­lom 16 og 18 år fra Af­gha­ni­stan.

Snu­ope­ra­sjo­nen satt langt in­ne for Ap. Det er ikke ofte at en le­del­se i Ap må tvin­ges i kne. Men det var det som skjed­de. Parti­le­der Jonas Gahr Stø­re og hans to nest­le­de­re, Trond Gis­ke og Ha­dia Tajik, mot­sat­te seg helt til det sis­te snu­ope­ra­sjo­nen. Først på gruppe­møte Når Stø­re først måt­te snu, inn­tok han det nye stand­punk­tet med full kraft. Tirs­dag mor­gen i NRKS «Po­li­tisk kvar­ter» le­ver­te han et godt for­svar for den nye lin­jen. Det sam­me gjor­de han i stor­tings­de­bat­ten. Det må ha gjort godt at KRF be­røm­met Ap for snu­ope­ra­sjo­nen. At Frp skjel­te ut Ap, er også bra for par­ti­et. Det er vik­tig for Ap å for­tel­le sine vel­ge­re at i sa­ken om ok­to­ber­bar­na, er ikke par­ti­et enig i Frps in­hu­ma­ne be­hand­ling.

I går tok Ap rol­len som det vik­tigs­te op­po­si­sjons­par­ti­et. Det var SV som åp­net sa­ken om ok­to­ber­bar­na med to for­slag. Ven­st­re fulg­te opp med egne for­slag. Men det var Aps fi­re for­slag som de­bat­ten i Stor­tin­get drei­de seg om. Det lo­ver godt for fort­set­tel­sen hvis Ap hol­der seg i front som det sen­tra­le op­po­si­sjons­par­ti­et. La­er­dom­men etter for­ri­ge stor­tings­pe­rio­de er at Ap ikke har noe å hen­te i sam­ar­beid med den blå­es­te re­gje­rin­gen lan­det har hatt i et­ter­krigs­tida.

Snu­ope­ra­sjo­nen kom over­ras­ken­de på stats­råd List­haug og Frp. List­haug var unor­malt spak på ta­ler­sto­len. Hun be­kla­get seg over at de ved­tat­te for­sla­ge­ne ikke had­de blitt be­hand­let i ko­mi­te­en på van­lig måte. Det er ko­misk når slik for­mell kri­tikk kom­mer fra et par­ti som gjen­nom hele for­ri­ge stor­tings­pe­rio­de brøt par­la­men­ta­risk skikk og bruk ved å føre én po­li­tikk i Stor­tin­get og en an­nen po­li­tikk som re­gje­rings­par­ti. Gårs­da­gen var in­gen god dag for Frp.

ar­ne.strand@dags­avi­sen.no

man­dag kveld ga le­del­sen etter for det vold­som­me in­ter­ne presset mot le­del­sens opp­rin­ne­li­ge lin­je. Stø­re skal ha av­slut­tet gruppe­mø­tet med å si at grup­pa had­de valgt en lin­je som han ikke lik­te.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.