Pris til Guid­erk

Dagsavisen - - Samfunn -

Kon­sert­ar­ran­gør Miloud Guid­erk, som står bak Cos­mo­po­li­te sce­ne, mot­tar Kul­tur­rå­dets aeres­pris. Pri­sen de­les ut til en per­son som har gjort en inn­sats av ve­sent­lig be­tyd­ning for norsk kunst- og kul­tur­liv. Guid­erk be­skri­ves som en som har job­bet ak­tivt med å ut­vi­de mu­sikk­fel­tet i Nor­ge. Aeres­pri­sen er på 600.000 kro­ner og

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.