Po­li­tisk streik

Dagsavisen - - Samfunn -

Fle­re fag­for­enin­ger i Oslo-om­rå­det plan­leg­ger en po­li­tisk streik fra klok­ka 13 og ut ar­beids­da­gen for å de­mon­stre­re mot økt bruk av be­man­nings­by­rå­er. Ap­pel­ler uten­for Stor­tin­get klok­ka 14. I 2005 ble ta­riff­av­ta­ler all­menn­gjort in­nen­for bygge­bran­sjen i oslo­fjord­om­rå­det. Ar­ran­gø­re­ne kre­ver for­bud mot inn­leie i sam­me om­rå­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.