Tar over for Ha­gen

Dagsavisen - - Samfunn - TOM VESTRENG

BY­STY­RET: Ai­na Ste­ner­sen ryk­ker inn på fast plass i by­sty­ret, og blir Frps nye helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son.

Etter at by­styre­re­pre­sen­tant Tommy Skjer­vold (Frp) for et par uker si­den ble stats­sek­reta­er for sam­ferd­sels­mi­nis­ter Ke­til Sol­vik-ol­sen (Frp), blir det ro­ke­rin­ger i Frps by­styre­grup­pe.

Fast plass

– Det be­tyr at jeg ryk­ker inn på fast plass i by­sty­ret, sier Ai­na Ste­ner­sen til Dags­avi­sen.

Sam­ti­dig blir hun par­ti­ets frak­sjons­le­der i hel­se- og so­sial­ko­mi­te­en i by­sty­ret. Ve­te­ra­nen Carl I. Ha­gen flyt­ter til mil­jø- og sam­ferd­sels­ko­mi­te­en.

Ste­ner­sen har len­ge va­ert opp­tatt av hel­se og om­sorg, og gle­der seg til å fron­te par­ti­et på det­te om­rå­det.

– Det er i hel­se- og om­sorg jeg har hjer­tet mitt, og jeg har va­ert vara til den ko­mi­te­en i seks år, sier hun.

In­ga Mar­te og jeg

Hel­se- og so­sial­ko­mi­te­en i by­sty­ret le­des av helse­by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen (SV).

– Vi­de­re har jeg det sam­me en­ga­sje­men­tet som by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen når det gjel­der barn og unge. Vi har den sam­me li­den­ska­pen for hel­se- og om­sorgs­po­li­tikk. Den lig­ger i bunn for oss beg­ge, imid­ler­tid har vi litt for­skjel­li­ge løs­nin­ger på de ut­ford­rin­ge­ne vi står over­for, sier Ai­na Ste­ner­sen.

tom.vestreng@dags­avi­sen.no

FOTO: TOM VESTRENG

HEL­SE: Ai­na Ste­ner­sen blir Frps nye helse­po­li­tis­ke tal­s­per­son i by­sty­ret.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.