Nav sjek­ker ikke dag­penge­krav

Dagsavisen - - Samfunn -

NAV: Riks­re­vi­sjo­nen rea­ge­rer på at Nav-kon­to­re­ne de har snak­ket med, ikke sjek­ker om dag­penge­mot­ta­ke­re opp­fyl­ler kra­ve­ne til å va­ere re­ell ar­beids­sø­ker. Dag­pen­ger skal er­stat­te tapt inn­tekt som føl­ge av ar­beids­løs­het. For å få dag­pen­ger må man va­ere så­kalt re­ell ar­beids­sø­ker, noe som in­ne­ba­erer at man er vil­lig til å ta et­hvert ar­beid, hvor som helst i lan­det. Riks­re­vi­sjo­nens sis­te rapport på­pe­ker at Nav ut­be­ta­ler dag­pen­ger uten å sjek­ke om dis­se kra­ve­ne er opp­fylt. – Vi kon­sta­te­rer at Ar­beids- og vel­ferds­eta­tens be­hand­ling av dag­penge­sa­ker ikke har god nok kva­li­tet, sier riks­re­vi­sor Per-kristian Foss. An­tall dag­penge­mot­ta­ke­re økte med 13 pro­sent fra 2015 til 2016, fra 67.100 til 75.800 mot­ta­ke­re. I fjor ut­be­tal­te Ar­beids- og vel­ferds­eta­ten 15,45 mil­li­ar­der kro­ner i dag­pen­ger. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.