Kre­ver opp­ryd­ding i regn­ska­per

Dagsavisen - - Samfunn -

FOR­SVA­RET: Riks­re­vi­sjo­nen kan ikke sjek­ke hvor­dan pen­ge­ne til for­svar og kamp­fly bru­kes på grunn av man­gel­ful­le regn­ska­per. Op­po­si­sjo­nen kre­ver at re­gje­rin­gen tar grep. – Det­te er uak­sep­ta­belt. Fel­les­ska­pet bru­ker sto­re pen­ger på For­sva­ret, og da må vi kun­ne for­ven­te åpen­het om at pen­ge­ne fak­tisk bru­kes rik­tig. Her vil vi kre­ve fra Stor­tin­get at for­svars­mi­nis­ter Frank Bak­ke-jen­sen tar nød­ven­di­ge grep for å ryd­de opp, sier An­ni­ken Huit­feldt (Ap), som leder utenriks- og for­svars­ko­mi­te­en på Stor­tin­get. For­sva­ret og For­svars­ma­te­ri­ell, som ble skilt ut som egen virk­som­het fra 1. ja­nu­ar i fjor, har fått unn­tak fra reg­le­ne for stat­lig regn­skaps­fø­ring i en over­gangs­pe­rio­de. Riks­re­vi­sjo­nen opp­ly­ser at bru­ken av mid­le­ne i de to eta­te­ne er kor­rekt rap­por­tert i stats­regn­ska­pet, men at de ikke kan ut­ta­le seg om regn­ska­pe­ne for­di det er usik­ker­het og mang­ler ved dem. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.