Pp i ot­ta for å dan­se?

Dagsavisen - - Samfunn -

tid til å pra­te, jeg bare mååå dan­se en ti­me før tvil­lin­ge­ne skal på sko­len»), and­re har tatt med glow­s­ticks. No­en er her for førs­te gang, and­re har ikke gått glipp av et enes­te morgenrave si­den det star­tet opp i

Oslo før jul i fjor.

All­nigh­ter

Øy­unn Iver­sen (28) svin­ser rundt i blonde­topp og ki­mo­no. Hun klem­mer nes­ten alle hun ser.

Da hun flyt­ta til Oslo fra Ha­mar for sju år si­den, var hun i et mil­jø med mye fes­ting og rus, rave­klub­ber og all­nigh­te­re. Og mens hun var ute og reis­te, es­ka­ler­te mil­jø­et.

– Jeg mis­ta to gode ven­ner. Sam­men med Mar­ja­na Bø­strand dri­ver hun Mor­ning Beat, etter in­spi­ra­sjon fra ame­ri­kans­ke «Day­breakers» og bri­tis­ke «Mor­ning Glory­vil­le». To gan­ger i må­ne­den in­vi­te­rer de folk til et rus­fritt al­ter­na­tiv, der de øns­ker å byg­ge et sam­hold gjen­nom dans.

– Nor­men er å ruse seg når man går på rave. Det­te er et al­ter­na­tiv.

15 år med rus

Det er nett­opp det det er for svens­ke There­sa Lise­mark (27). Hun sit­ter på ut­si­den av Kul­tur­hu­set og tar seg en røyke­pau­se. Tess har ru­set seg si­den hun var 12. Nå sel­ger hun Er­lik Oslo, job­ber i Er­lik Kaf­fe, og er rus­fri på and­re må­ne­den. Det er re­kord.

– Jeg har va­ert på vei hit fle­re gan­ger, men det har all­tid kom­met noe i vei­en.

I dag kom hun seg av går­de. Ut dø­ra fra hos­pit­set på Fre­dens­borg. («Det er fi­re veg­ger og en dør, jeg kla­ger ikke. Men jaev­lig vans­ke­lig når man prø­ver å bli rus­fri»). Med glit­ter i an­sik­tet, fot­ball­strøm­per, het­te­gen­ser og et strømpe­bånd av bloms­ter rundt ene lå­ret. Fjell­re­ven­sekk.

– Det å kom­me hit, uten hjem og uten van­lig jobb, og dan­se med fine men­nes­ker som ikke døm­mer deg. Selv om du mang­ler no­en ten­ner. Det­te er det bes­te som har skjedd meg på lang tid.

There­sa tar et trekk av røyk num­mer to.

– Og nå hø­rer jeg mu­sik­ken. Den mis­sa­de jag tid­li­ga­re.

Nå hø­rer jeg mu­sik­ken. There­sa Lise­mark hil­de.unosen@dags­avi­sen.no

– det er ver­dens mer­ke­ligs­te love story. Men TYLL: – Her du kan ha på deg hva du vil uten å va­ere redd for å bli klådd på, for­tel­ler Øy­unn. Den­ne ra­ve­ren gikk for rød tyll.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.