Snøva­er skap­te pro­ble­mer fle­re ste­der i Sør-nor­ge

Dagsavisen - - Samfunn -

SNØ: Fle­re ste­der i Sør-nor­ge fikk i går vin­te­rens førs­te snø­fall. Glat­te vei­er skap­te pro­ble­mer. I Pors­grunn kjør­te en bil ut i el­ven, men det er usik­kert om det­te skyld­tes snøva­e­ret. De to som satt i bi­len kom seg på land, iføl­ge po­li­ti­et.

De førs­te snø­by­ge­ne ram­met Vest­lan­det natt til i går, og se­ne­re dal­te snø­en ned over de­ler av Sør­lan­det og sto­re de­ler av Øst­lan­det – in­klu­dert Oslo.

Iføl­ge me­teoro­logi­kon­su­lent Jan Inge Han­sen ved Me­teoro­lo­gisk insti­tutt er det fore­lø­pig snakk om små snø­meng­der i lav­lan­det. I fjel­let er meng­de­ne noe stør­re.

– I Sir­dal i Vest-ag­der har det falt 11 centi­me­ter ny­snø. Oppe i fjel­let ved Hau­ke­li­se­ter har det falt 20 centi­me­ter. Gei­lo har fått 7 centi­me­ter, sier Han­sen.

På for­hånd had­de Me­teoro­lo­gisk insti­tutt sendt ut ob­svar­sel om vans­ke­li­ge kjøre­for­hold på grunn av snø i Tele­mark, Vest­fold, Øst­fold, Oslo, Akers­hus og Bus­ke­rud.

Langs kys­ten på Vest­lan­det og Sør­lan­det kom ned­bø­ren etter hvert først og fremst som regn, og det er ven­tet at snø­en som falt her raskt vil smel­te. I mor­gen­ti­me­ne i går rakk den imid­ler­tid å ska­pe pro­ble­mer fle­re ste­der, blant an­net på E39 ved Helle­land uten­for Eger­sund skap­te det over­ras­ken­de snø­fal­let et par uhell i mor­gen­ti­me­ne. Veg­tra­fikk­sen­tra­len meld­te like før klok­ken 5 i går tid­lig om re­du­sert fram­kom­me­lig­het på grunn av et tra­fikk­uhell på E39 i Lund kom­mu­ne. Iføl­ge Sørvest po­liti­dis­trikt had­de et vogn­tog kjørt av vei­en. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.