PWCS RAPPORT

Dagsavisen - - Samfunn -

■ Om­hand­ler de 28 Eu-lan­de­ne og alle G20lan­de­ne.

■ G20-lan­de­ne om­fat­ter Ar­gen­ti­na, Aust­ra­lia, Bra­sil, Ca­na­da, Frank­ri­ke, In­dia, In­do­ne­sia, Ita­lia, Ja­pan, Ki­na, Mex­i­co, Russ­land, Saudi-ara­bia, Sør-afri­ka, Sør-ko­rea, Tyr­kia, Tysk­land, Stor­bri­tan­nia og også USA.

■ Tar blant an­net for seg ut­vik­lin­gen i kar­bon­ut­slip­pe­ne for pe­rio­den 20002016. ■ Stor­bri­tan­nia kom­mer best ut med en gjen­nom­snitt­lig år­lig re­duk­sjon i kar­bon­in­ten­si­te­ten på 3,7 pro­sent i den­ne pe­rio­den.

■ Der­et­ter føl­ger Russ­land (3,1 pro­sent re­duk­sjon), Ki­na (2,7), USA (2,5) og Frank­ri­ke (2,4) .

■ De fem dår­li­ge lan­de­ne er som føl­ger: Sau­di­ara­bia (med en år­lig vekst i kar­bon­in­ten­si­te­ten på 1,4 pro­sent), Ar­gen­ti­na (0,0 pro­sent), Bra­sil (0,1 pro­sent re­duk­sjon), Mex­i­co (0,7) og Nor­ge (0,9).

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.