VOK­SER VI­DE­RE

Dagsavisen - - Samfunn - TOR SANDBERG

■ Et ek­sem­pel er pas­sa­sjer­av­gif­ten for trans­fer­pas­sa­sje­rer til uten­lands­ke de­sti­na­sjo­ner. Fly­sel­ska­pe­ne slip­per nå unna med å be­ta­le 35 kro­ner for hver av dis­se pas­sa­sje­re­ne. Så sent som i 2015 måt­te de be­ta­le hele 54 kro­ner per pas­sa­sjer.

Også pas­sa­sjer­av­gif­ten, som be­ta­les av alle på­sti­gen­de pas­sa­sje­rer som rei­ser fra Avi­nors luft­hav­ner, er blitt re­du­sert, Fly­sel­ska­pe­ne be­ta­ler nå 49 kro­ner per pas­sa­sjer, mot 54 kro­ner i fjor.

– Vil gi netto­ge­vinst

For­kla­rin­gen på den sto­re re­duk­sjo­nen i av­gif­ten for trans­fer­pas­sa­sje­re­ne, får vi i et brev ført i pen­nen av Avi­nors ei­er, Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet, da­tert 20. ok­to­ber 2015.

Her he­ter det som føl­ger:

«På opp­ford­ring fra fly­sel­ska­pe­ne har Avi­nor fore­slått å re­du­se­re av­gif­ten for trans­fer­pas­sa­sje­rer til uten­lands­ke de­sti­na­sjo­ner fra 54 til 35 kro­ner per pas­sa­sjer.»

Av bre­vet går det også fram at Avi­nor tror at det å kut­te den­ne av­gif­ten med om lag en tre­del, tross alt vil va­ere god bu­tikk.

«Avi­nor be­grun­ner det­te for­sla­get med at det på sikt vil gi en net­to ge­vinst for kon­ser­net gjen­nom en øk­ning i trans­fer­pas­sa­sje­rer til ut­lan­det, hvil­ket er for­ven­tet å øke kom­mer­si­el­le inn­tek­ter be­trak­te­lig», skri­ver Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet.

– Ut­slipp er i kraf­tig vekst

I den ut­ga­ven av Na­sjo­nal trans­port­plan som var gjel­den­de da Avi­nor la til ret­te for vi­de­re vekst i uten­lands­tra­fik­ken ved å re­du­se­re trans­fer­av­gif­ten, står føl­gen­de å lese:

«Ut­slipp fra si­vil fly­tra­fikk i og til/ fra Nor­ge er i kraf­tig vekst. (...) Det er ut­slip­pe­ne til/fra Nor­ge som øker mest. På lan­ge uten­lands­tu­rer skjer ut­slipp fra fly for en stor del i høye luft­lag. Det­te har an­slags­vis 1,8 gan­ger så stor klima­ef­fekt som ut­slipp på bak­ken.»

I den ny­es­te ut­ga­ven av Na­sjo­nal trans­port­plan, som ble ved­tatt av Stor­tin­get i juni, gjen­tas det­te bud­ska­pet:

«Økt fly­tra­fikk fø­rer til økte klima­gass­ut­slipp.»

Også av Avi­nors «års- og sam­funns­an­svars­rap­port 2016» går det fram at klima­gass­ut­slip­pe­ne fra norsk luft­fart har va­ert øken­de. Rap­por­ten vi­ser dess- ■ I lø­pet av årets ti førs­te må­ne­der økte an­tal­let rei­sen­de over Avi­nors luft­hav­ner med 4,4 pro­sent, sam­men­lig­net med sam­me pe­rio­de i fjor.

■ Det til­si­er litt over 45 mil­lio­ner pas­sa­sje­rer.

■ I ok­to­ber alene økte an­tal­let pas­sa­sje­rer med 4,7 pro­sent, sam­men­lig­net med sam­me måned i fjor.

■ Fle­re mind­re luft­hav­ner had­de en vekst i lø­pet av ok­to­ber, som lå him­mel­høyt over det.

■ For Svol­va­er var veks­ten på 38,2 pro­sent, Ham­mer­fest had­de en vekst på 27,1 pro­sent mens Leks­nes no­ter­te seg for 26,3 pro­sent vekst.

■ Det har også va­ert sterk vekst i an­tal­let pas­sa­sje­rer til Stor­bri­tan­nia, Spa­nia. Po­len, Fin­land og Li­tau­en.

KLI­MA: Selv om Avi­nor om­ta­ler seg som en på­dri­ver for re­du­ser­te klima­ut­slipp, har sel­ska­pet re­du­sert fly­av­gif­ter for å opp­nå mer fly­tra­fikk.

uten at ut­slip­pe­ne uten­lands var mind­re enn ut­slip­pe­ne in­nen­lands, fram til be­gyn­nel­sen av 2000-tal­let. Si­den har uten­lands­ut­slip­pe­ne lig­get til dels be­ty­de­lig over.

På sine nett­si­der pre­sen­te­rer Avi­nor seg like fullt på føl­gen­de måte: «Avi­nor er en driv­kraft i miljø­ar­bei­det i luft­far­ten og en på­dri­ver for å re­du­se­re de sam­le­de klima­gass­ut­slip­pe­ne fra norsk luft­fart.»

Skal dri­ves miljø­venn­lig

Av ved­tek­te­ne til Avi­nor går det fram at sel­ska­pet plik­ter å ta hen­syn til mil­jø­et. I pa­ra­graf 3 he­ter det blant an­net føl­gen­de:

«Virk­som­he­ten skal dri­ves på en sik­ker, ef­fek­tiv og miljø­venn­lig måte, og sik­re god til­gjen­ge­lig­het for alle grup­per rei­sen­de.»

Men av ved­tek­te­ne fram­går også det­te: «Sel­ska­pet skal i størst mu­lig grad va­ere selv­fi­nan­siert gjen­nom inn­tek­ter fra ho­ved­virk­som­he­ten og an­nen for­ret­nings­virk­som­het i til­knyt­ning til luft­hav­ne­ne.»

Det­te har Avi­nor lyk­tes med i stort monn. De sam­le­de inn­tek­te­ne har økt kraf­tig de se­nes­te åre­ne. Men inn­tek­te­ne knyt­tet til fly­tra­fik­ken, blant an­net ved pas­sa­sjer­av­gif­te­ne som fly­sel­ska­pe­ne be­ta­ler, har gått ned si­den 2014. Fra sam­me år har i ste­det salgs­og lei­e­inn­tek­te­ne va­ert vik­tigst for Avi­nor. Tax­free­sal­get alene ga sel­ska­pet inn­tek­ter på om lag 2,5 mil­li­ar­der kro­ner i fjor, og bi­dro til et so­lid over­skudd. tris­ke fly.

På opp­ford­ring fra fly­sel­ska­pe­ne har Avi­nor fore­slått å re­du­se­re av­gif­ten.

Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet

tor.sandberg@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.