– Fly­sel­ska­pen

Dagsavisen - - Samfunn - TOR SANDBERG

PLIKTIG: – I hen­hold til nytt Eu-re­gel­verk plik­ter Avi­nor å in­volve­re fly­sel­ska­pe­ne i fast­set­tel­sen av av­gifts­ni­vå­et.

Det sier kom­mu­ni­ka­sjons­sjef Gur­li Hø­eg Ulve­rud i Avi­nor.

– Men fly­sel­ska­pe­ne er ikke med på å be­stem­me av­gifts­ni­vå­et som så­dan, fort­set­ter Ulve­rud i en epost til Dags­avi­sen, før hun om­ta­ler den sva­ert om­fat­ten­de pro­ses­sen i for­kant av av­gifts­fast­set­tel­se­ne.

Den in­volve­rer også Sam­ferd­sels­de­par­te­men­tet Luft­farts­til­sy­net.

For­skrift

og Ulve­rud vi­ser også til «For­skrift om av­gif­ter for bruk av luft­hav­ner dre­vet av Avi­nor AS», som re­gu­le­rer fast­set­tin­gen av av­gif­te­ne.

– Alle av­gif­ter ved Avi­nors luft­hav­ner skal re­pre­sen­te­re kost­na­de­ne til­knyt­tet det å dri­ve luft­havn­tje­nes­te­ne vi til­byr, på­pe­ker Ulve­rud.

Kut­tet i trans­fer­av­gif­ten fra 54 til 35 kro­ner for­kla­rer hun på føl­gen­de måte:

– Re­duk­sjo­nen i av­gif­ten re­flek­te­rer at en trans­fer­pas­sa­sjer be­nyt­ter et ve­sent­lig mind­re are­al av ter­mi­nal­om­rå­det enn en så­kalt på­sti-

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.