Tru­er en fire­del av ver­dens­ar­ven

Dagsavisen - - Verden -

KLIMAENDRINGER: 62 av ste­de­ne som står på UNESCOS ver­dens­arv­lis­te, trues av klima­end­rin­ge­ne. Tal­let har na­er­mest dob­let seg si­den 2014. Iføl­ge The In­ter­na­tio­nal Union for Con­ser­va­tion of Na­tu­re (IUCN), har an­de­len true­de ste­der på UNESCOS ver­dens­arv­lis­te, ste­get fra 35 i 2014 til 62 i 2017. Rap­por­ten er lagt fram på klima­kon­fe­ran­sen COP23 i Bonn. De true­de om­rå­de­ne in­klu­de­rer ko­rall­rev, is­bre­er og våt­mark. – Må­ten den­ne tren­den har økt med høy fart over de sis­te tre åre­ne, har va­ert sjok­ke­ren­de for oss, og rap­por­ten ad­va­rer om at num­me­ret sann­syn­lig­vis vil øke, sier Iucn-di­rek­tør In­ger An­der­sen. Iføl­ge rap­por­ten er 29 pro­sent av ste­de­ne på lis­ten be­ty­de­lig tru­et. 7 pro­sent av ste­de­ne, der­iblant Ever­gla­des na­sjo­nal­park i USA og La­ke Tur­kana i Ke­nya, har kri­tis­ke ut­sik­ter. Tre lis­te­de ko­rall­rev har blitt ram­met av det rap­por­ten be­skri­ver som «øde­leg­gen­de ko­rall­ble­king». (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.