Holdt sør­ge­dag for jord­skjelv­of­re­ne

Dagsavisen - - Verden -

IRAN: Iran er­k­la­er­te i går sør­ge­dag etter det øde­leg­gen­de jord­skjel­vet i lan­dets kur­dis­ke om­rå­der. Le­tin­gen etter over­le­ven­de er of­fi­si­elt av­slut­tet, mel­der ny­hets­by­rå­et Reu­ters. Iføl­ge myn­dig­he­te­ne er det eks­tremt li­ten sjan­se for at det blir fun­net folk i live un­der rui­ne­ne.

De over­le­ven­de har stort be­hov for mat, vann og strøm. Ti­tu­se­ner har de to sis­te da­ge­ne over­nat­tet ute i frykt for at fle­re byg­nin­ger skal rase sam­men. Fram til i går tid­lig var det re­gist­rert na­er­me­re 200 etter­skjelv.

Jord­skjel­vet, som ble målt til en styr­ke på 7,3, ram­met kur­disk-be­fol­ke­de om­rå­der i grense­om­rå­det mel­lom Iran og Irak Iføl­ge den irans­ke re­gje­rin­gen har minst 430 men­nes­ker mis­tet li­vet mens rundt 7.000 er skadd. Medi­er har meldt om rundt 450 om­kom­ne. I Irak er det meldt om åtte døde og over 500 skad­de.

Verst ram­met ble byen Sar­pol-e Za­hab i Ker­mans­hah­re­gio­nen, som fort­satt er uten strøm. Minst 280 per­soner har mis­tet li­vet i byen, som har rundt 85.000 inn­byg­ge­re. Byen lig­ger i et fat­tig og av­si­des­lig­gen­de fjell­om­rå­de der man­ge men­nes­ker le­ver i lands­byer og liv­na­erer seg på jord­bruk. Blant byg­nin­ge­ne som er øde­lagt, er by­ens syke­hus. Man­ge av de skad­de blir der­for brakt til syke­hus i and­re byer, blant an­net i ho­ved­sta­den Te­he­ran.

I en­kel­te om­rå­der be­skri­ves øde­leg­gel­se­ne som «to­ta­le», men det er vans­ke­lig å få fram hjel­pen til det av­si­des­lig­gen­de om­rå­det. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.