My­an­mar av­vi­ser an­kla­ger

Dagsavisen - - Verden -

RAKHINE: For­svars­le­del­sen i My­an­mar av­vi­ser an­kla­ge­ne fra FN om at re­gje­ringsha­eren har stått bak utenom­retts­li­ge hen­ret­tel­ser og masse­vold­tek­ter av ro­hin­g­ya-mus­li­mer.

My­an­mars mi­li­ta­ere le­del­se hev­der å ha grans­ket an­kla­ge­ne og nek­ter for at lan­dets styr­ker har brutt folke­ret­ten un­der of­fen­si­ven i del­sta­ten Rakhine. Hundre­vis av lands­byer er brent ned og over 600.000 ro­hin­g­ya­er er dre­vet på flukt til nabo­lan­det Bang­la­desh si­den 25. au­gust, da re­gje­rings­styr­ke­ne inn­le­det sin of­fen­siv mot en mi­li­tant grup­pe.

– Et­nisk ren­sing

FN har tid­li­ge­re be­skre­vet of­fen­si­ven som «et skole­ek­sem­pel på et­nisk ren­sing» og FNS spe­sial­ut­sen­ding for sek­su­ell vold i kon­flik­ter, Pra­mila Pat­ten, an­kla­get se­nest i hel­gen re­gje­rings­styr­ke­ne for masse­vold­tekt av ro­hin­g­ya-kvin­ner.

– Gjen­gan­ger­ne er gjeng­vold­tekt ut­ført av fle­re sol­da­ter, tvun­gen na­ken­het i of­fent­lig­het og sek­su­elt sla­ve­ri i mi­li­ta­ert fan­gen­skap, sa Pat­ten.

Av­vi­ser

Ha­eren i My­an­mar av­vi­ser alle sli­ke an­kla­ger og hev­der å kun­ne do­ku­men­te­re at det er usan­ne.

– Sik­ker­hets­styr­ke­ne har ikke skutt uskyl­di­ge lands­by­bo­ere el­ler vold­tatt kvin­ner. De har ikke ar­res­tert, slått el­ler drept lands­by­bo­ere. De har ikke øde­lagt, plynd­ret el­ler tatt and­res ei­en­dom, kon­klu­de­rer for­svars­le­del­sens grans­king, som opp­sum­me­res på ha­erens Face­bo­ok-side. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

PÅ FLUKT: Over 600.000 er dre­vet på flukt til Bang­la­desh.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.