Histo­risk på Mai­hau­gen

Dagsavisen - - Tema -

På Mai­hau­gen på Lil­le­ham­mer fin­ner du et jule­mar­ked med lo­kal­pro­du­sert mat, hånd­verk, de­sign, le­ker og mas­se an­net. Men det er ikke det­te som er det mest spe­si­el­le, iføl­ge kom­mu­ni­ka­sjons­råd­gi­ver Rann­veig Ro­stad. På Mai­hau­gen får du også mu­lig­he­ten til å be­sø­ke his­to­ris­ke hjem og opp­le­ve jula slik den var i gam­le da­ger.

«Ly­se­ne er tent, be­boer­ne er hjem­me og du kan kom­me inn i jule­pyn­te­de hus fra uli­ke ti­der. Her er det stor­gård­sjul i 1890-åre­ne, krigs­jul i 1944 og jul på 1950-tal­let», sier presse­mel­din­gen om jule­mar­ke­det på Mai­hau­gen. El­lers kan Mai­hau­gen by på en rek­ke ak­ti­vi­te­ter som pep­per­kake­ba­king og jule­verk­sted. Du kan va­ere med på en run­de kane­fart og sma­ke på bren­te mand­ler og jule­grøt.

Også i rom­ju­len er det fint å be­sø­ke Mai­hau­gen. Fri­lufts­mu­se­et er ide­elt for spa­ser­tu­rer for li­ten og stor. I til­legg kan bar­na va­ere med på fjøs­be­søk un­der jule­bukk­vand­rin­gen. Jule­mar­ke­det på Mai­hau­gen er åpent hel­gen 2.–3. de­sem­ber. Men du kan opp­søke Mai­hau­gen hele de­sem­ber og fin­ne jule­stem­nin­gen. (NTB Tema)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.