Hånd­verk i Fred­rik­stad

Dagsavisen - - Tema -

– Gam­le­byen i Fred­rik­stad er Nord-euro­pas best be­var­te fest­nings­by, og en helt unik ram­me for en tra­di­sjo­nell og «gam­mel­dags» jule­fei­ring, sier reise­livs­sjef i Fred­rik­stad, Maya Ni­el­sen. Ar­ki­tek­tu­ren og bru­steins­ga­te­ne er med på å ska­pe en ko­se­lig atmos­fa­ere av gam­le da­gers jul. By­ens sto­re jule­tre står ma­jes­te­tisk på tor­get, mens jule­pyn­ten el­lers er av ekte vare med gran­bar i gir­lan­de­re og kran­ser.

– Også det du kan kjø­pe med deg på jule­han­de­len, er ekte vare. Det fin­nes in­gen kjede­bu­tik­ker i Gam­le­byen, så det mes­te som sel­ges er hånd­la­get. Du kan også kjø­pe an­tik­vi­te­ter og bruks­kunst på fri­mar­ke­det, for­tel­ler Ni­el­sen. 3. de­sem­ber blir det jule­gate­åp­ning, nisse­be­søk og ten­ning av jule­tre­et. Det er jule­mar­ked ved Cafe Magen­ta og Bas­tion 5, kuns­t­og hånd­verks­sen­te­ret på Fred­rik­stad fest­ning, hel­gen 2.–3. de­sem­ber og hel­gen 9.–10. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.