Nord­ly­sjul i Tromsø

Dagsavisen - - Tema -

Tromsø er en av ver­dens bes­te jule­byer, iføl­ge kå­rin­ger i 2009 av selv­es­te CNN og nett­ste­det Tra­vel+leisure. Iføl­ge dag­lig leder for Tromsø Sen­trum, Tru­de Ør­pe­t­vedt, ko­ker det av folk i Tromsø i de­sem­ber. Både tromsø­va­e­rin­ger og tu­ris­ter opp­sø­ker byen, sa­er­lig på grunn av nord­ly­set, snø­en og den gode stem­nin­gen. – Tromsø som jule­by byr på den nord­nors­ke gjest­fri­he­ten med gode his­to­ri­er og for­tel­lin­ger. Det rike om­fan­get av til­bud, i et tra­di­sjons­bun­det sen­trum, ga­ran­te­rer jule­stem­ning, sier Ør­pe­t­vedt. I jule­må­ne­den set­tes det ut bål­pan­ner der man kan gril­le mar­sh­mal­lows, det vil va­ere mu­lig­het for barne­pass i tryg­ge jule­om­gi­vel­ser, og det vil va­ere en rek­ke over­ras­kel­ser, for­tel­ler hun. Ny av året er jule­pyn­ten som ram­mer inn byen. De 40 år gam­le tra­di­sjons­rike røde hjer­te­ne er byt­tet ut, er­stat­tet med pynt som er valgt gjen­nom en folke­av­stem­ning. De røde hjer­te­ne vil imid­ler­tid fort­satt fin­nes i by­bil­det, bare på en litt an­nen måte. Ju­le­gr­an­ten­nin­gen er lør­dag 2. de­sem­ber. Etter det er jule­gata of­fi­si­elt åp­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.