Ekte i Eger­sund

Dagsavisen - - Tema -

– Det er ekt­he­ten og bru­ken av lyd, lukt og lys som er spe­si­elt med jule­byen Eger­sund. Når folk an­kom­mer med Sør­lands­ba­nen, står det gra­tis bus­ser på tog­sta­sjo­nen som tar dem til en gra­tis opp­le­vel­se. Man får opp­le­ve varmt lys fra lan­dets fi­nes­te jule­tre, kjen­ne luk­ten av slak­te­rens bål­bren­te pøl­ser og høre ly­den fra sme­de­ne. Når du kom­mer til jule­byen i Eger­sund, er det som å kom­me inn i en ikke-kom­mer­si­ell bob­le. Det sier Jo­han Aak­re, tid­li­ge­re presse­an­svar­lig for jule­byen og ho­det bak «Jule­byen Eger­sund» som ble skapt i 2004. Jule­mar­ke­det i Eger­sund be­står av 90 bo­der, or­ga­ni­sert som en by i byen. Og bo­de­ne er alle byg­get av en dug­nads­gjeng som øns­ker å ska­pe noe fint.

– Hå­pet er at bar­na til den dug­nads­gjen­gen som først skap­te det­te, skal kom­me til­ba­ke med sine barn, som igjen skal kom­me til­ba­ke med sine barn. Og det be­gyn­ner å skje. Etter 13 år ser vi at bygg­fags­ele­ve­ne som har va­ert med å ska­pe det­te og er stol­te av det, kom­mer gå­en­de med barne­vogn, for­tel­ler Aak­re.

Han be­skri­ver va­re­ne som sel­ges i bo­de­ne, dem som uni­ke. Jule­mar­ke­det i Eger­sund er åpent fra 7. de­sem­ber til 10. de­sem­ber. Åpent igjen fra 14. de­sem­ber til 17. de­sem­ber.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.