Jule­tra­er på Bae­rums Verk

Dagsavisen - - Tema -

Øns­ker du å se ver­dens størs­te jule­tre? Det be­fin­ner seg på Bae­rums Verk, der det er blitt fei­ret jul si­den 1610, året de førs­te smelte­hyt­te­ne ble byg­get. Og det er nett­opp histo­ri­en ar­ran­gø­re­ne av jul på Bae­rum verk øns­ker å hol­de fast ved.

– Det­te er ikke bare et jule­mar­ked. Vi spil­ler på det his­to­ris­ke, for­tel­ler dag­lig leder for Bae­rums Verk, Hei­di Stil­ling, og leg­ger til at de i år skal vise hvor­dan det var å fei­re jul på Bae­rums Verk som barn i 1814. I til­legg til det sto­re jule­tre­et pyn­tes det med om­kring 70 jule­tra­er og mas­se lys. Ju­legr- an­ten­nin­gen be­skri­ver hun som en stor be­gi­ven­het, da det plei­er å duk­ke opp om­kring 7.000 men­nes­ker. Hun trek­ker også fram ut­val­get av norsk­pro­du­ser­te va­rer som er kort­reis­te og ho­ved­sa­ke­lig la­get på Øst­lan­det. Blant hånd­verks­va­re­ne står ma­ten sen­tralt når det er jul på Bae­rums Verk. Du kan be­sø­ke jule­mar­ke­det hver helg i de­sem­ber fra og med åp­nin­gen 25. no­vem­ber. Da ten­nes jule­gra­na kl. 16.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.