Lan­se­rer mu­sike­r­a­l­li­an­se

Dagsavisen - - Kultur -

MFO. Skue­spil­ler- og danse­al­li­an­sen ble i sin tid opp­ret­tet for å gi ut­øver­ne fas­te ram­mer og syke- og pen­sjons­ret­tig­he­ter også når de er mel­lom opp­drag. Al­li­an­sen ei­es av fag­or­ga­ni­sa­sjo­ne­ne, og fi­nan­sie­res over stats­bud­sjet­tet.

– Nå har det­te blitt en trygg ord­ning. Der­for me­ner vi tida er in­ne for å få inn nye grup­per. Som mu­si­ker­ne, sier Øv­ste­gård.

En mil­lion

I førs­te om­gang vil SV be­vil­ge en mil­lion kro­ner til en ny mu­sike­r­a­l­li­an­se.

– Den går til å set­te i gang ut­red­nin­ger. Så vil det kom­me mer for å drif­te al­li­an­sen, sier Øv­ste­gård.

Hans Ole Ri­an, for­bunds­le­der for Mu­si­ker­nes Fel­les­or­ga­ni­sa­sjon, er glad for SVS ini­tia­tiv. En tid­li­ge­re ut­red­ning om kunst­ner­øko­no­mi har kon­klu­dert med at en mu­sike­r­a­l­li­an­se kan va­ere et godt til­tak.

– Vi tror tida er in­ne nå for en slik ord­ning. Det­te har de gjort i Sve­ri­ge, og der har det fun­gert vel­dig bra, sier Ri­an til Dags­avi­sen.

Tida er in­ne for å få inn nye grup­per.

Fred­dy André Øv­ste­gård, SV han­ne.ma­uno@dags­avi­sen

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.