Dags­avi­sen er en bro

DEMOKRATI: Ta godt vare på avi­sen din. Det er ikke godt å bli bro­løse.

Dagsavisen - - Kultur - OVE MELLINGEN Sjef­re­dak­tør i Tele­marks­avi­sa

I dag har jeg lyst å skry­te litt. Av en kon­kur­rent – el­ler i alle fall en avis som kon­kur­re­rer om gode sa­ker og no­en le­se­re. Dags­avi­sen, tid­li­ge­re Ar­bei­der­bla­det, tid­li­ge­re Soci­al-de­mo­kra­ten, tid­li­ge­re Vort Ar­bei­de, er en god avis. En vik­tig og god avis. Først og fremst for Oslo, men sta­dig er Dags­avi­sen med på å pre­ge det na­sjo­na­le ny­hets­bil­det, på en måte som er im­po­ne­ren­de, når man vet at inn­tek­ter og an­tal­let an­sat­te er ve­sent­lig mind­re enn man­ge av de and­re avi­se­ne i Oslo.

Og ser man på histo­ri­en er det nep­pe tvil om at Ar­bei­der­bla­det tap­te sva­ert mye på at kon­kur­ren­ter i Oslo, som Af­ten­pos­ten og Na­tio­nen – kom ut hele kri­gen, og lot seg også bru­ke av ok­ku­pa­sjons­myn­dig­he­te­ne, mens Ar­bei­der­bla­det tapt­te alt i lø­pet av de fi­re og et halvt åre­ne de ikke kom ut. Ar­bei­der­bla­det fikk ut­be­talt vel en mil­lion kro­ner i uli­ke er­stat­nin­ger i avis­opp­gjø­ret etter kri­gen, men det ut­gjor­de små­pen­ger i for­hold til alt de tap­te.

Li­ke­vel le­ver avi­sen.

Le­ver og le­ve­rer. All aere til gjen­gen som hver dag får det­te til å skje.

Nor­ge er et rik­tig land.

Nå snak­ker jeg ikke om

BNP – el­ler olje­inn­tek­ter. Men Nor­ge er et rik­tig land på avi­ser, på vik­ti­ge lo­ka­le tale­rør – som er med på å iva­re­ta det­te som er så vik­tig, for de­mo­kra­ti­et. In­tet mind­re alt­så enn folke­sty­ret. Det er nem­lig slik at ord bin­der sam­men folk. Og avi­ser bin­der sam­men ord. Bin­der sam­men byer, byg­der, el­ler som vi i avi­sen jeg har an­svar for, Tele­marks­avi­sa (TA) prø­ver, å bin­de sam­men Tele­mark fyl­ke.

I for­hold til folke­tal­let er det ufat­te­lig man­ge avi­ser i Nor­ge, re­la­tivt sett, fle­re enn noe an­net land på klo­den. Man­ge ord, man­ge tit­ler, mye godt bin­dings­verk. Fra nord til sør, fra Finn­mark Dag­blad i Ham­mer­fest til Lin­des­nes i, nett­opp ja. No­en av dis­se avi­se­ne har al­de­les ny­de­li­ge navn, som jeg gle­der meg stort over. Navn som vit­ner om fram­tids­tro, op­ti­mis­me og på­gangs­mot. Som Ti­dens Krav i Kris­tian­sund, Ar­bei­dets Rett på Rø­ros, De­mo­kra­ten i Fred­rik­stad, Fram­tid i Nord i Troms, Fram­tia på Mel­øy el­ler Frem­over i Nar­vik.

Stol­te navn. Det er også schwung over navn som kom­mu­nist­avi­sen Fri­he­ten, el­ler den sto­re avi­sen i Kristiansand som pa­trio­tisk kal­ler seg Faed­re­lands­ven­nen. Og da hø­rer selv­føl­ge­lig også Vårt Land i Oslo med.

Så har vi den vik­ti­ge lands­dels­avi­sen Nord­lys i Tromsø, og også Ny Tid i Oslo. Dag og Tid er det også tøft å kal­le en avis, selv om den ikke kom­mer ut dag­lig. Mu­li­gens et pa­ra­doks. Klasse­kam­pen er ikke flau over sin po­li­tis­ke bak­grunn og sitt sam­funns­syn. Og Bodø Nu leg­ger vekt på den her­li­ge dia­lek­ten i om­rå­det. Lo­kal ko­lo­ritt er det også over Av­vir som kom­mer ut i Ka­ra­sjok og Kau­to­kei­no og Stri­len på Knar­vik uten­for Ber­gen, samt Dø­len i Gud­brands­da­len.

Nor­ge er en na­sjon av byg­der, noe Byg­da­bla­det i Bokn, Bygda­nytt i Ar­na og på Os­ter­øy, og Bygde­bla­det i Randa­berg er be­vi­ser på. Bygde­bla­det fin­nes også på Ør­skog, mens i Vi­ker­sund har man Bygde­pos­ten.

I Sogn og Fjor­da­ne har de fle­re gode avi­ser, som rik­tig­nok he­ter om­trent det sam­me, det er Fir­da i Før­de, Fir­da Ti­dend i San­da­ne, Firda­pos­ten i Florø i til­legg til Fjorda­bla­det i Nord­fjord­eid, Fjor­de­nes Ti­den­de på Mål­øy og Fjor­din­gen som kom­mer ut i Stryn og Horn­in­dal.

Jeg li­ker også nav­net Fju­ken som kom­mer ut i Skjåk. Nav­net er tatt fra en bekk. Det er lit­te­ra­er schwung over den fine avi­sen i Hor­ten, Gjen­gan­ge­ren, mens det er var­me og naer­het over avis­nav­net Gran­nar i Ølen og Et­ne samt na­bo­avi­sen Gren­da i Kvinn­he­rad På sam­me måte som No­me-fol­ket i Tele­mark kan gle­de seg over Ka­na­len på Ule­foss.

At Syd­ves­ten kom­mer ut i Ber­gen er ikke rart, at Snåsin­gen blir ut­gitt på Snå­sa er opp­lagt, men at Ver­dens Gang ikke en­gang kla­rer å opp­rett­hol­de lo­kal­kon­tor rundt i Nor­ge vit­ner mu­li­gens om et litt for am­bi­siøst navn.

På Øst­lan­det pyn­ter tre avi­ser seg med lands­dels­navn. Selv­føl­ge­lig den glim­ren­de Øst­lands­pos­ten i Lar­vik, men i til­legg har vi Øst­lan­dets Blad i Fol­lo og dypt i sko­ge­ne fin­ner man Øst­len­din­gen på El­ve­rum.

I Ytre Nam­dal kom­mer Yt­rin­gen ut, men der er dia­lek­ten så kre­ven­de at det ikke all­tid er godt å skjøn­ne hva de yt­rer. Yt­rings­fri­het har de uan­sett. Så har vi øy­avi­se­ne, Øy­b­likk på Gis­ke på Sunn­mø­re, Øy­ene på Nøt­terø og Tjø­me og Øy­pos­ten på Finn­øy.

Avi­ser kom­mer ut for å bin­de sam­men folk. Bin­de sam­men folk med ord. Tan­ke­ne går til dik­tet «Kvart men­nes­ke er ei øy» av Tar­jei Ves­aas, med åp­nin­gen:

«Kvart men­nes­ke er som ei øy, som kjent. Så det må bru­er til».

Nor­ge er et rik­tig land på avi­ser, på vik­ti­ge lo­ka­le tale­rør.

Ta godt vare på avi­sen din. Gjer­ne Dags­avi­sen din. Det er ikke godt å bli bro­løse i vår tid. Så skal vi i bran­sjen sam­le ord så godt vi kan.

Dags­avi­sen er en vik­tig og god avis, me­ner kro­nikk­for­fat­te­ren. Bil­de av an­sat­te i avi­sa, med sjef­re­dak­tør Ei­rik Hoff Lys­holm i front. FOTO: MIMSY MØLLER

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.