Stöckl tar med seks hop­pe­re

Dagsavisen - - Sport - STIAN JOHN­SEN

ÅP­NING: Da­ni­el-andré Tan­de, Hal­vor Eg­ner Gra­ne­rud, Andreas Stjer­nen, Jo­hann For­fang, Ro­bert Jo­hans­son og An­ders Fanne­mel får sjan­sen i ver­dens­cup­åp­nin­gen i Wis­la til hel­gen.

■ La­get ble pre­sen­tert av lands­lags­sjef Alex­an­der Stöckl på en presse­kon­fe­ran­se i Hol­men­kol­len i går. På sam­me dag som høs­tens førs­te snø­fall i Oslo snak­ket han om en gjeng som gle­der seg til ver­dens­cup­åp­nin­gen i pols­ke Wis­la.

– Nå er vi kla­re. Det luk­ter vin­ter, gut­ta er sult­ne, og vi gle­der oss, sier Stöckl.

– Det blir som all­tid vel­dig spen­nen­de å se hvor­dan vi kom­mer i gang. Jeg fø­ler i hvert fall at la­get be­står av de seks bes­te ut­øver­ne vi har for øye­blik­ket. Og så får vi se hvor­dan det har gått når vi er fer­di­ge med hel­gen, leg­ger øster­ri­ke­ren til.

– Vi har va­ert vel­dig iv­ri­ge med tan­ke på å rei­se til førs­te ver­dens­cup­kon­kur­ran­se med op­ti­ma­le for­ut­set­nin­ger, både når det gjel­der fy­sikk, tek­nikk og ut­styr. Sam­ti­dig har vi pas­set på at ut­øver­ne er re­sti­tu­ert og har litt over­skudd.

Hop­per­nes mål­set­ting for se­son­gens sto­re mål – OL – er gull i her­re­nes lag­kon­kur­ran­se og gull for kvin­ne­ne in­di­vi­du­elt. In­gen av de­le­ne har Nor­ge klart tid­li­ge­re.

– Det er selv­føl­ge­lig en stor drøm for alle, sier Stöckl.

– Men det er man­ge høyde­punk­ter, så det er ikke bare å spis­se for­men mot OL, sier han, og nev­ner blant an­net hopp­uka og VM ski­fly­ging. (NTB)

FOTO: NTB SCANPIX

DRØM­MER: Alex­an­der Stöckl drøm­mer blant an­net om norsk Ol-gull i her­re­nes lag­kon­kur­ran­se til vin­te­ren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.