Opp­trap­pings­plan uten barne­ver­net?

Dagsavisen - - Debatt -

I barne­ver­net vet vi at an­tall som man fryk­ter er ut­satt for vold el­ler over­grep er sterkt øken­de. Re­gje­rin­gens hand­lings­plan mot vold og over­grep er der­for vik­tig, og øns­kes vel­kom­men. Det er imid­ler­tid be­kym­rings­fullt at barne­ver­net ikke ser ut til å va­ere en sen­tral ak­tør i ar­bei­det med å fore­byg­ge, av­dek­ke og for­hind­re vold og over­grep mot barn i opp­trap­pings­pla­nen. Hel­ler ikke i re­gje­rin­gens bud­sjett­sats­ning for å rea­li­se­re til­ta­ke­ne i opp­trap­pings­pla­nen er barne­ver­net med.

I stats­bud­sjet­tet for 2017 gjor­de re­gje­rin­gen en tverr­de­par­te­men­tal sat­sing på 176 mil­lio­ner kro­ner knyt­tet til opp­trap­pings­pla­nen. In­gen av dis­se pen­ge­ne knyt­tet seg di­rek­te til til­tak i opp­trap­pings­pla­nen som in­ne­ba­erer en styr­king av barne­ver­net.

I bud­sjett for 2018 er det fore­slått å øke sats­nin­gen på til­tak i opp­trap­pings­pla­nen med yt­ter­li­ge­re 54 mil­lio­ner. Fort­satt er in­gen mid­ler og in­gen til­tak ret­tet mot å styr­ke ver­ken barne­ver­nets kom­pe­tan­se el­ler ka­pa­si­tet for å hjel­pe barn og styr­ke sam­ar­bei­det med øv­ri­ge in­stan­ser.

Vold og over­grep er et sam­funns­pro­blem, en av våre sto­re folke­helse­ut­ford­rin­ger, og det er en enorm be­last­ning for de som opp­le­ver det. Å styr­ke de in­stan­se­ne som er i po­si­sjon til å fore­byg­ge, av­dek­ke og for­hind­re over­grep er der­for es­sen­si­elt. Å ute­late barne­ver­net i det­te ar­bei­det vir­ker ufor­ståe­lig og uhen­sikts­mes­sig.

Barne­ver­net skal bi­stå og sam­hand­le med barn og fa­mi­li­er. I til­legg skal de sam­hand­le med barne­hage, sko­le, skole­helse­tje­nes­te, bar­ne- og ung­doms­psy­kia­tri, po­li­ti, barne­hus, PPT og kan­skje fle­re ak­tø­rer. I ar­bei­det med og vold og over­g­reps­ut­sat­te barn er barne­ver­net ofte en sen­tral ak­tør.

Li­ke­vel er barne­ver­net alt­så na­er sagt ute­latt fra opp­trap­pings­pla­nen. Barne­ver­net nev­nes som en sam­ar­beids­ak­tør for and­re sen­tra­le ak­tø­rer og det hen­vi­ses kon­se­kvent til kva­li­tets- og struk­tur­re­for­men i barne­ver­net. Den kan imid­ler­tid ikke se­es på løs­re­vet fra kom­pe­tanse­ut­vik­lin­gen i de and­re tje­nes­te­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.