Tren­ger vi Dags­revy­en len­ger?

Dagsavisen - - Debatt - STEI­NAR LARSSEN Cand.po­lit., cand.philol, mas­ter i spe­sial­pe­da­go­gikk

Søn­dag kveld 5. no­vem­ber kom de førs­te mel­din­ge­ne om Pa­ra­di­se Pa­pers og nye av­slø­rin­ger om fi­nans­eli­tens penge­plas­se­rin­ger i skatte­pa­ra­dis. Også den­ne gan­gen var Af­ten­pos­ten enes­te nors­ke medie­hus som fikk til­gang til ma­te­ria­let.

NRK Dags­revy­en reg­ner seg selv som en av lan­dets de­si­dert vik­tigs­te ny­hets­re­dak­sjo­ner. Men NRK Dags­revy­en ble hel­ler ikke den­ne gan­gen til­gode­sett med bak­grunns­in­for­ma­sjon om sa­ken. Hvor­for ikke? Be­trak­tes ikke NRK len­ger som lan­dets vik­tigs­te medie­be­drift når det gjel­der dypt­pløy­en­de jour­na­lis­tikk? Er NRK kun blitt re­du­sert til et hjelpe­løst av­skriv­nings­byrå?

Den­ne hjelpe­løs­he­ten an­går oss alle for­di vi som li­sens­be­ta­le­re fi­nan­sie­rer NRK. Hva skyl­des den­ne man­ge­len på kri­tisk fi­nans­jour­na­lis­tikk hos re­dak­sjo­nen på Ma­ri­en­lyst som i ste­det hel­ler prio­ri­te­rer pop­s­an­ge­re? Da Pa­na­ma Pa­pers-av­slø­rin­ge­ne kom i 2016, var det også den gang Af­ten­pos­ten som fikk mu­lig­he­ten til å for­mid­le ny­he­te­ne. Af­ten­pos­ten etab­ler­te en egen re­dak­sjo­nell grup­pe som job­bet i hem­me­lig­het med lek­ka­sje­ne knyt­tet til Pa­na­ma Pa­pers. Re­dak­sjo­nen i Dags­revy­en måt­te også da nøye seg med å va­ere av­skriv­nings­byrå for den Schib­sted-eide avi­sen.

Søn­dag 5. no­vem­ber gjen­tok nøy­ak­tig det sam­me seg i for­bin­del­se med Pa­ra­di­se Pa­pers. Den på­føl­gen­de man­da­gen måt­te NRK re­fe­re­re Af­ten­pos­ten. Hva skyl­des det at NRK Dags­revy­en igjen er ute­latt av The In­ter­na­tio­nal Con­sor­ti­um of In­vesti­ga­ti­ve Jour­na­lists (ICIJ) halv­an­net år etter Pa­na­ma Pa­pers­av­slø­rin­gen?

Det­te er det medie­fag­li­ge spørs­må­let etter at 13,4 mil­lio­ner do­ku­men­ter nå i be­gyn­nel­sen av no­vem­ber skal va­ere «hack­et» fra blant an­net ad­vo­kat­fir­ma­et Apple­by på Ber­mu­da og gitt til den tys­ke avi­sen Südde­ut­sche Zei­tung. Avi­sen har delt do­ku­men­te­ne med ICIJ.

Pa­na­ma Pa­pers-av­slø­rin­gen fikk for halv­an­net år si­den sto­re kon­se­kven­ser, blant an­net på Is­land der re­gje­rings­sje­fen måt­te gå av etter at det ble av­slørt at stats­mi­nis­ter Sig­mun­dur Davíð Gunn­laugs­son tid­li­ge­re, og nå hans kone, har ei­er­skap i et sel­skap på De bri­tis­ke Jom­fru­øy­ene. Ny­lig ble jour­na­lis­ten Daph­ne Carua­na Ga­lizia på Mal­ta drept av en bil­bom­be iføl­ge en­gels­ke Press Ga­zet­te den 17. ok­to­ber i år. Hun had­de kop­let toppo­li­ti­ke­re på Mal­ta til Pa­na­ma Pa­pers gjen­nom sin kri­tis­ke jour­na­lis­tikk.

Den­ne jour­na­lis­tik­ken

er det alt­så Af­ten­pos­tens med­ar­bei­de­re som dri­ver frem her til lands. Den mang­len­de selv­sten­dig­he­ten i NRKS dek­ning av Pa­na­ma Pa­pers og Pa­ra­di­se Pa­pers i Dags­revy­en vi­ser hvor­dan re­dak­sjo­nen fort­lø­pen­de tøm­mer sen­din­ge­ne for ve­sent­lig inn­hold.

Da jour­na­list Sven Egil Omdal gjen­nom­gikk NRK i Kring­kas­tings­rå­det 20. ja­nu­ar i år, på­pek­te han føl­gen­de: – Som alle ny­hets­me­di­er har Dags­revy­en sto­re blind­so­ner. Det er ikke mu­lig å va­ere like gode på alt. Stør­rel­sen på sta­ben, kom­pe­tan­sen til med­ar­bei­der­ne og ikke minst de stram­me be­grens­nin­ge­ne i sende­tid, gjør det på­krevd å prio­ri­te­re. Det­te er inn­ly­sen­de og ikke kon­tro­ver­si­elt. Li­ke­vel er Dags­revy­ens prio­ri­te­rin­ger un­der­li­ge, og uro­vek­ken­de. En ting er den ved­va­ren­de fa­sci­na­sjo­nen for drap og an­nen kri­mi­na­li­tet. En­da vik­ti­ge­re er det at re­dak­sjo­nen er så ved­va­ren­de svak på na­e­rings­liv og alt an­net liv uten­for Ring 3, slo han fast.

FOTO: NTB SCANPIX

NRK: Dags­revy­en har måt­tet nøye seg med å si­te­re Af­ten­pos­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.