En grøn­ne­re frem­tid for Nor­ge

Dagsavisen - - Debatt -

Stats­bud­sjet­tet har kom­met, og re­sul­ta­tet er klart: Nor­ge blir grøn­ne­re. Ut­slip­pe­ne er på vei ned, og inn­sat­sen for å ta vare på na­tu­ren og kli­ma­et er på vei opp. Sam­ti­dig som vi går om­stil­lin­gen of­fen­sivt i møte, og rus­ter norsk na­e­rings­liv gjen­nom å styr­ke den grøn­ne kon­kur­ranse­kraf­ten.

Klima­må­let for 2030, ved­tatt av de fi­re bor­ger­li­ge par­ti­ene, re­pre­sen­te­rer et tids­skil­le i klima­po­li­tik­ken og øker am­bi­sjo­ne­ne for ut­slipps­kutt. Pa­ris-av­ta­len var en mile­pael. Be­vilg­nin­gen fra re­gje­rin­gen til klima­for­hand­lin­ge­ne og FNS klima­pa­nel økes med 25 mill. kro­ner, et sva­ert vik­tig bi­drag og sig­nal når USA og Trump svik­ter i klima­po­li­tik­ken.

Vi har len­ge sat­set sterkt på forsk­ning og in­no­va­sjon, og i 2018 ret­tes 20 mil­lio­ner på det­te fel­tet spe­si­elt inn mot sek­to­rer som ikke om­fat­tes av EUS kvote­sys­tem, der trans­port og jord­bruk er de størs­te. Vi har lagt frem en stra­te­gi for grønn kon­kur­ranse­kraft for å rus­te Nor­ge og na­e­rings­li­vet for en lav­ut­slipps­frem­tid, og be­vilg­nin­ge­ne til kli­ma- og miljø­til­tak øker i stats­bud­sjet­tet for 2018 til et histo­risk nivå. Sam­let sett ut­gjør sat­sin­ge­ne på årets bud­sjett over 1,2 mrd. kro­ner. Nor­ge skal va­ere et fore­gangs­land in­nen for­ny­bar ener­gi, trans­port­sek­to­ren skal bli ut­slipps­fri, vi må ut­vik­le en kost­nads­ef­fek­tiv tek­no­lo­gi for fangst, bruk og lag­ring av CO2 og Nor­ge bør gå foran med en grønn ma­ri­tim sek­tor. Sam­ti­dig har norsk luft­fart po­ten­si­al til å gå fra å va­ere et av de størs­te klima­pro­ble­me­ne til å bli en av de vik­ti­ge kli­ma­løs­nin­ge­ne – uten at vi tren­ger å gjø­re hver­da­gen vans­ke­li­ge­re for folk. Det grøn­ne in­ves­te­rings­sel­ska­pet For­ny­bar AS kom­mer nå på plass, og sel­ska­pet til­fø­res i stats­bud­sjet­tet 400 mill. kro­ner i in­ves­te­rings­ka­pi­tal i 2018. Og det­te er bare star­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.