Ta­per ti­tu­se­ner på å job­be for pri­va­te

Sto­re for­skjel­ler i minste­lønn på Oslos syke­hjem

Dagsavisen - - Forside - ■ MA­RIE DE ROSA ■ MIMSY MØLLER (FOTO)

An­sat­te på pri­va­te syke­hjem har krav på langt la­ve­re minste­lønn enn i kom­mu­na­le. For en ny­ut­dan­net helse­fag­ar­bei­der er for­skjel­len på over 80.000 kro­ner.

– Man­ge må ha en eks­tra­jobb, sier til­lits­valgt Gi­sel­la Cas­til­lo.

– Det er in­gen av oss som ten­ker at vi blir rike av job­ben vår, men vi må jo ha en lønn å leve av, sier Gi­sel­la Cas­til­lo.

Hun er til­lits­valgt for de an­sat­te på Pau­lus syke­hjem i Oslo. Syke­hjem­met er eid av Oslo kom­mu­ne, men dri­ves av det kom­mer­si­el­le sel­ska­pet At­ten­do.

For­di de job­ber for et kom­mer­si­elt selskap, har Cas­til­lo og kol­le­ga­ene krav på en langt la­ve­re minste­lønn enn de som job­ber i kom­mu­na­le syke­hjem. Det vi­ser tall fra Fag­for­bun­det Pleie og Om­sorg i Oslo. Tal­le­ne om­fat­ter alle syke­hjem i Oslo som er til­slut­tet Pleie- og om­sorgs­over­ens­koms­ten mel­lom Fag­for­bun­det og NHO Ser­vice og Han­del.

Mens en ny­ut­dan­net helse­fag­ar­bei­der på et kom­mu­nalt syke­hjem har en minste­lønn på drøyt 367.000 kro­ner, er min­ste­løn­na for en til­sva­ren­de stil­ling på et kom­mer­si­elt syke­hjem rundt 283.500 kro­ner. Det til­sva­rer en lønns­for­skjell på over 84.000 kro­ner.

Det sam­me er til­fel­let for en helse­fag­ar­bei­der med seks års an­si­en­ni­tet, som er maks. For den­ne grup­pa er lønns­for­skjel­len på drøyt 67.000 kro­ner.

Må ha fle­re job­ber

Cas­til­lo for­tel­ler at fle­re av kol­le­ga­ene må spe på inn­tek­ten.

– Man­ge må ha en eks­tra­jobb. I ver­ste fall job­ber de i en åtti pro­sent stil­ling, men må li­ke­vel fin­ne seg noe mer.

Selv vet hun godt hvor­dan det er å job­be for minste­lønn som del­tids­an­satt plei­e­as­sis­tent på syke­hjem­met. Min­ste­løn­na for plei­e­as­sis­ten­ter er enda la­ve­re enn for helse­fag­ar­bei­de­re og lønns­for­skjel­le­ne like sto­re. En plei­e­as­sis­tent uten an­si­en­ni­tet på et kom­mer­si­elt syke­hjem har en minste­lønn som lig­ger drøyt 85.000 la­ve­re enn i et kom­mu­nalt syke­hjem.

For å få øko­no­mi­en til å gå opp, tar Cas­til­lo eks­tra­vak­ter på Oslo uni­ver­si­tets­syke­hus.

– Jeg vet ald­ri hva som kom­mer inn på kon­to­en og det er frust­re­ren­de.

Cas­til­lo er alene­for­sør­ger for to barn, og for­di vak­te­ne på syke­hjem­met er så kor­te, må Cas­til­lo to­talt job­be fle­re da­ger enn hvis hun had­de hatt en full­tids­stil­ling.

– Det går jo ut over fa­mi­lie­ti­den, sier hun.

Iføl­ge Cas­til­lo har de an­sat­te på Pau­lus også fått fle­re opp­ga­ver og mind­re tid til å ta seg av bru­ker­ne.

– Tje­ner på lav lønn

Le­der Si­ri Folle­rås i Fag­for­bun­det Pleie og Om­sorg i Oslo be­kref­ter at an­sat­te i kom­mer­si­elt drev­ne syke­hjem må sprin­ge sta­dig for­te­re.

– Det vi hø­rer er at de får sta­dig fle­re opp­ga­ver. For ek­sem­pel kut­ter syke­hjem­me­ne ut ren­hold for­di plei­er­ne kan tør­ke støv, sier Folle­rås.

Hen­sik­ten er tje­ne mer pen­ger, me­ner hun. Fag­for­bun­det har ikke over­sikt over hvor man­ge som går på minste­lønn, men iføl­ge Folle­rås gjel­der det man­ge av de­res med­lem­mer, sa­er­lig vi­ka­rer.

– Lønn ut­gjør meste­par­ten av drifts­kost­na­de­ne, så det er det de kan spa­re inn på – både an­tall an­sat­te og lønn per an­satt, sier Folle­rås.

Lønns­for­skjel­le­ne be­kym­rer Fag­for­bun­det, for­tel­ler hun.

– Det er uri­me­lig at våre med­lem­mer be­ta­ler pri­sen for at sto­re sel­ska­per skal gjø­re seg rike på de­res be­kost­ning.

Folle­rås øns­ker at Oslo kom­mu­ne tar syke­hjem­me­ne til­ba­ke i kom­mu­nal drift. I til­legg må an­buds­reg­le­ne skjer­pes, me­ner hun.

– Hvis må­let er at 25 pro­sent av syke­hjem­me­ne skal va­ere ide­el­le, må ta­riff­overens­koms­ten for kom­mu­nen leg­ges til grunn for an­bud slik at de som vin­ner an­bu­det må ga­ran­te­re at de for­hol­der seg til den.

– Få på minste­lønn

– Det­te er helt uri­me­li­ge på­stan­der fra Fag­for­bun­det som vi ald­ri har sett do­ku­men­ta­sjon på, sva­rer Tor­bjørn Furulund i NHO Ser­vice og Han­del.

Iføl­ge Furulund går kun 11 av 774 helse­fag­ar­bei­de­re i NHOS be­drif­ter på minste­lønn.

– Det­te be­tyr at 98,6 pro­sent ikke gjør det. Lønns- og ar­beids­vil­kår er uan­sett opp til par­te­ne i ar­beids­li­vet å av­gjø­re, og den en­kel­te ar­beids­gi­ver må ha kon­kur­ranse­dyk­tig vil­kår for å kun­ne be­hol­de og re­krut­te­re helse­fag­ar­bei­de­re og syke­plei­ere, som det er stor knapp­het på, sier han.

Furulund rea­ge­rer også på at Fag­for­bun­det ope­re­rer med minste­lønns­sat­ser i et lønns­opp­gjør som ikke er fer­dig for­hand­let og me­ner hel­ler ikke at sat­se­ne gjen­spei­ler den fak­tis­ke løn­nen i syke­hjem dre­vet av NHOS med­lems­be­drif­ter.

– Gjen­nom­snitts­løn­nen for helse­fag­ar­bei­de­re og hjelpe­plei­er­stil­lin­ger før til­legg lå 30.000–80.000 over ta­riff­sat­se­ne, av­hen­gig av hvil­ken an­si­en­ni­tets­ka­te­go­ri man ser på, sier Furulund, som også på­pe­ker at Oslo er eget ta­riff­om­rå­de og har et høyt lønns­nivå sam­men­lig­net med alle and­re kom­mu­ner.

Vi må jo ha en lønn å leve av.

Gi­sel­la Cas­til­lo, til­lits­valgt ma­rie.de.rosa@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.