Har in­gen in­ter­es­se av å fin­ne ham

Dagsavisen - - Forside - RO­GER HER­CZ Uten­riks­jour­na­list Twit­ter: @dags­avi­sen

SAUDI-ARA­BIA: Kan­skje vil et lik av jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi ald­ri bli fun­net. Men den gru­ful­le epi­so­den får li­ke­vel stor­po­li­tis­ke kon­se­kven­ser.

JAFFA (Dags­avi­sen): Da den saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi for­svant un­der et be­søk i det saudi­ara­bis­ke kon­su­la­tet i Istanbul, var tyr­kis­ke myn­dig­he­ter først used­van­lig skar­pe i sin kri­tikk.

Ikke bare ble det fast­slått at Khashog­gi ble drept, de kun­ne også for­tel­le at li­ket var par­tert. Be­vis ble ikke fore­lagt.

Nå er der­imot to­nen blitt mer for­sik­tig. Pre­si­dent Tayy­ip Re­cep Er­do­gan sier han «føl­ger» sa­ken. For An­ka­ra er det uak­sep­ta­belt at en frem­med makt dre­per på de­res jord. Men så len­ge ikke et lik blir fun­net, tren­ger ikke Tyr­kia å es­ka­le­re kri­sen.

– Den tyr­kis­ke re­gje­rin­gen tren­ger ikke yt­ter­li­ge­re pro­ble­mer med noen nye land, sier pro­fes­sor Sa­kir Dincsa­hin, en stats­vi­ter i Istanbul.

Hvis et lik blir fun­net, vil An­ka­ra måt­te «sva­re» på en el­ler an­nen måte. Tyr­kia had­de for få år si­den en uten­riks­po­li­tikk som ble kalt null­pro­blems­po­li­tik­ken, men druk­ner nå na­er­mest i in­ter­na­sjo­na­le kri­ser, in­klu­dert med sin na­ere al­li­er­te USA.

Jeg tror Qatar står bak.

Ma­ha al-sa­raj, jour­na­list

Kil­de på inn­si­den

Den opp­sikts­vek­ken­de er­k­la­e­rin­gen om at Khashog­gi fak­tisk ble drept skal va­ere ba­sert på en lek­ka­sje fra tyr­kisk etter­ret­ning som skal ha hatt en kil­de på inn­si­den av kon­su­la­tet, iføl­ge stats­vi­ter Dincsa­hin.

Han for­tel­ler også at Khashog­gi had­de na­ere ven­ner i re­li­giø­se sirk­ler i Tyr­kia, og at det var re­gje­rings­lo­ja­le medi­er som først rap­por­ter­te sa­ken.

– Men selv om Tyr­kia ikke øns­ker å es­ka­le­re sa­ken, er det­te det enes­te folk snak­ker om for tida. Folk kre­ver for­kla­rin­ger, sier Dincsa­hin.

En kjent tyr­kisk retts­me­di­si­ner for­tal­te ak­ku­rat avi­sen Hur­ri­y­et at «skul­le det va­ere blod på åste­det, vil ikke det kun­ne skju­les for etter­fors­ker­ne».

Mens Khashog­gi-sa­ken top­per ny­he­te­ne i Tyr­kia, er si­tua­sjo­nen mot­satt i Saudi-ara­bia.

Vik­ti­ge saudi­ara­bis­ke medie­hus har en do­mi­ne­ren­de po­si­sjon i hele Midt­østen, som ny­hets­sta­sjo­nen al Ara­bi­ya og avi­sen As­harq al-aw­s­at, men de ig­no­re­rer na­er­mest skan­da­len.

Li­ke­vel kan skan­da­len få in­ter­na­sjo­na­le kon­se­kven­ser.

Saudi-ara­bia tror et ri­va­li­se­ren­de Gulf-land har or­kest­rert for­svin­nin­gen.

– Jeg tror Qatar og de­res støtte­spil­le­re står bak det hele. Det­te er del av et stør­re for­søk på å sver­te Sau­di­ara­bia, sier den kjen­te saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ten Ma­ha al-sa­raj til Dags­avi­sen.

Tvi­ler

– Jeg tror ikke noen med et mi­ni­mum av in­tel­li­gens kan tro på den­ne his­to­ri­en. Hvis noen øns­ket å dre­pe noen, vil­le de da gjø­re det i sitt eget hus, spør hun re­to­risk.

Nabo­lan­de­ne Qatar og Saudi-ara­bia er in­volvert i en bit­ter strid om inn­fly­tel­se i Midt­østen, og i for­ri­ge må­ned rap­por­ter­te fle­re vest­li­ge avi­ser at Ri­yadh plan­la å gå til krig mot Qatar i fjor som­mer, og at da­va­eren­de ame­ri­kansk uten­riks­mi­nis­ter Rex Til­ler­son fikk av­ver­get in­va­sjo­nen.

Jour­na­lis­ten al-sa­raj vir­ker opp­rik­tig i sine an­kla­ger mot Qatar. Men hvor­vidt hun vir­ke­lig tror på dem selv, kan ikke vi­tes. Had­de hun for ek­sem­pel sagt at hun trod­de lan­det sitt sto bak Khashog­gis for­svin­ning, vil­le hen­nes egen fram­tid va­ere i fare.

Red­sel hos jour­na­lis­ter

Over hele Midt­østen er jour­na­lis­ter nå mer var­som­me, for fryk­ten for Saudi-ara­bias lan­ge arm har helt klart vokst.

– Ald­ri i hele mitt liv har jeg va­ert så redd som jeg er nå, skrev den Tu­ni­sia-ba­ser­te jour­na­lis­ten Kha­led Diab på Face­bo­ok tid­li­ge­re i uka.

Han og Khashog­gi var ven­ner, og han kon­klu­der­te is­kaldt at også han kun­ne va­ere et draps­mål nå. Men da­gen etter tok han bort pos­ten, og er­stat­tet den med en link til sin sis­te ar­tik­kel i nett­avi­sen The New Arab.

Ar­tik­ke­len had­de over­skrif­ten «Å fjer­ne dis­si­den­ter vil ikke fjer­ne kri­tik­ken». Man­ge tar det al­le­re­de for gitt at Khashog­gi er drept, og ikke for ek­sem­pel kid­nap­pet og brakt til­ba­ke til Saudi-ara­bia.

Den kjen­te jour­na­lis­ten Tom Fried­man av­slør­te i New York Ti­mes at Khashog­gi had­de va­ert hans kil­de inn­ad i det saudi­ara­bis­ke konge­døm­met. Det sam­me gjor­de BBC. Hvis Khashog­gi er i live, har dis­se av­slø­rin­ge­ne gjort hans si­tua­sjon enda far­li­ge­re.

Styrt­rik

Khashog­gi selv kom­mer fra selve kre­men av det saudi­ara­bis­ke sam­fun­net. Fa­mi­li­en hans kom­mer opp­rin­ne­lig fra Tyr­kia, beste­fa­ren hans var lege til den saudi­ara­bis­ke kon­gen. On­ke­len var Ad­nan Khashog­gi, som var

en styrt­rik vå­pen­hand­ler kjent for sin spek­ta­ku­la­ere livs­stil. En an­nen slekt­ning var egyp­te­ren Do­di Fayad, som døde sam­men med prin­ses­se Dia­na i en bil­ulyk­ke i Pa­ris i 1997.

Få tror de vil få se Khashog­gi igjen i live. I mai duk­ket imid­ler­tid en an­tatt drept rus­sisk jour­na­list, Arkady Babchen­ko, opp igjen, og for­tal­te at han had­de or­kest­rert sin egen for­svin­ning for å red­de sitt eget liv.

Iføl­ge Re­por­ters Wit­hout Bor­der, har yt­rings­fri­he­ten sa­er­de­les dår­li­ge kår i Sau­di­Ara­bia, og lan­det lig­ger på 169. plass av ver­dens 180 land. Tyr­kia er ikke stort bed­re, på 159. plass, og på første­plass i an­tal­let jour­na­lis­ter i feng­sel.

Men or­ga­ni­sa­sjo­nen un­der­stre­ker også at fle­re saudi­ara­bis­ke jour­na­lis­ter har for­svun­net tid­li­ge­re i år og at i fle­re av til­fel­le­ne gikk det må­ne­der før myn­dig­he­te­ne inn­røm­met at jour­na­lis­te­ne fak­tisk var an­holdt og dømt til leng­re feng­sels­straf­fer.

ro­ger.her­cz@dags­avi­sen.no

TIER IKKE: Men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ter med bil­der av den sav­ne­de saudis­ke jour­na­lis­ten Jamal Khashog­gi uten­for­kon­su­la­tet i Istanbul. Khashog­gi har va­ert borte si­den 2. ok­to­ber, tyr­kis­ke myn­dig­he­ter hev­der han er drept.

FOTO: OSMAN ORSAL/NTB SCANPIX

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.