Hjer­te for kunn­skap

Dagsavisen - - Samfunn - HERMUND L. KJERNLI hermund.kjernli@dags­avi­sen.no

Hvor mye kunn­skap har den jev­ne nord­mann om hjer­tet, og hvor­dan vi skal ta vare på det?

– Det er i alle fall over én mil­lion nord­menn som bru­ker fore­byg­gen­de el­ler be­hand­len­de medi­si­ner for hjerte­og kar­syk­dom­mer, og hvert år ut­re­des og be­hand­les mer enn 300.000 av oss. Det vi­ser at det­te er noe som ram­mer man­ge men­nes­ker, og både syke­hus­be­hand­lin­gen og medi­si­ne­rin­gen har blitt mer kom­pli­sert etter hvert. Da er det et be­hov for mer kunn­skap enn vi le­ger ofte rek­ker å for­mid­le i en ar­beids­hver­dag pre­get av stort tids­press. Det er for­ståe­lig at man­ge fø­ler de gjer­ne skul­le visst mer, og boka jeg har gitt ut er et for­søk på å pre­sen­te­re det hjerte­me­di­sins­ke fag­fel­tet både his­to­risk, nå og i fram­ti­da – for van­li­ge folk uten medi­sinsk­fag­lig kom­pe­tan­se.

Hva er dine bes­te tips for å hol­de hjer­tet friskt?

– Jeg vil først og fremst opp­ford­re til mer fy­sisk ak­ti­vi­tet, og det er gans­ke lite som skal til før man hen­ter ut den størs­te fore­byg­gen­de ef­fek­ten. Det kan va­ere nok å gå en tur for å få opp var­men og pul­sen, du tren­ger ikke tre­ne or­ga­ni­sert, men gjer­ne gjø­re det til en so­si­al greie og gå sam­men med noen. I til­legg bør alle voks­ne kjen­ne blod­tryk­ket og ko­les­te­rol­ni­vå­et sitt. Man­ge har ar­ve­lig høyt ko­les­te­rol, og det­te øker ri­si­ko­en for å få hjer­te- og kar­syk­dom­mer i ung al­der. Så må man spi­se litt sun­ne­re enn man­ge gjør i dag, ikke lør­dags­godt hver dag. Det er mye man kan opp­nå med li­ten inn­sats der­som man er frisk i ut­gangs­punk­tet, og det er også vik­tig å ikke ig­no­re­re sym­pto­mer som bryst­smer­ter, hjerte­bank og be­svi­mel­ser.

Hvil­ke mu­lig­he­ter lig­ger i fram­ti­da in­nen hjerte­me­di­sin?

– Ett av de vik­tigs­te må­le­ne vil va­ere mer in­di­vi­du­ell be­hand­ling, at man gir det som trengs til ak­ku­rat de som tren­ger det. Fram­ti­da åp­ner for å kun­ne for­ut­si hvil­ke pa­si­en­ter som har ef­fekt be­hand­ling på en bed­re måte enn i dag, og gjø­re det enk­le­re å pluk­ke ut de som fak­tisk blir syke for å for­hind­re tid­li­ge døds­fall. Hvor­vidt man skal til­by «evig liv» er en in­ter­es­sant pro­blem­stil­ling, og spørs­må­let er hvor langt man skal gå i ald­rings­fa­sen. Vi le­ver al­le­re­de mye len­ger enn for ikke man­ge år si­den. In­nen­for hjerte­trans­plan­ta­sjon er det først og fremst or­gan­man­gel som set­ter be­grens­nin­ger, og det job­bes med uli­ke tek­nis­ke løs­nin­ger for å ut­vik­le pum­per som kan er­stat­te den­ne man­ge­len.

Du har med deg Dan Bør­ge Akerø når du rei­ser rundt for å spre hjerte­bud­ska­pet. Hvil­ken be­tyd­ning har det å få med seg en så­pass pro­fi­lert per­son med en per­son­lig his­to­rie knyt­tet til hjerte­pro­ble­mer for å nå ut til folk flest?

– Det er nok vik­tig for man­ge pa­si- en­ter at noen går foran og er åpne om de pro­ble­me­ne som kan opp­stå. Fler­tal­let av dem som ram­mes av hjer­te- og kar­syk­dom­mer er menn, som gjer­ne er dår­li­ge til å kom­mu­ni­se­re om syk­dom­men og ba­erer be­kym­rin­ge­ne inni seg. At en pro­fi­lert per­son er åpen om det­te, tar inn litt hu­mor og selv­iro­ni, tror jeg er vik­tig for å stik­ke hull på noen ta­bu­er.

Hvil­ken bok har be­tydd mest for deg?

– «Si­der­hus­reg­le­ne» av John Ir­ving, om gut­ten som vil­le bli gy­ne­ko­log, gjor­de vel­dig inn­trykk på meg da jeg les­te den.

Hva gjør deg lyk­ke­lig?

– Det å stå opp sam­men med bar­na, og gle­den over at de er fris­ke.

Hvem var din barn­doms­helt?

– Det var vel fak­tisk Kong Olav og Gro Har­lem Brundt­land. Jeg hus­ker det ble sagt i kon­fir­ma­sjo­nen min at det var folk jeg så opp til og had­de re­spekt for i tid­lig al­der.

Hva mis­li­ker du mest ved deg selv?

– At jeg kan­skje har va­ert litt dår­lig til å føl­ge opp gode ven­ner de sis­te åre­ne.

Hva gjør du når du skei­er ut?

– La­ger god mat med god saus og drik­ker god vin. Det er bra for hjer­tet hvis det ikke blir for ofte – alt med måte.

Hva er du vil­lig til å gå i de­mon­stra­sjons­tog mot?

– Ned­leg­gel­se av Ul­le­vål syke­hus.

Er det noe du ang­rer på?

– Jeg tror man ang­rer mest på det man ikke gjor­de, og det er ikke noe spe­si­elt jeg øns­ker å trek­ke fram.

Hvem vil­le du helst stått fast i hei­sen med?

– Do­nald Trump. Da kun­ne jeg tatt en for la­get og holdt han vekk fra res­ten av ver­den for en stund.

F O T A L S O : S T I N E F R I I S H

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.