An­grep på jern­ba­nen

Dagsavisen - - Kommentar -

EUS fjer­de jern­bane­pak­ke er til be­hand­ling i Stor­tin­get. Hvis re­gje­rin­gen får pak­ken ved­tatt, vil det va­ere til stor ska­de for norsk jern­bane­drift. Lok­manns­for­bun­det og Jern­bane­for­bun­det har god dek­ning for å hev­de at et ja til EUS sis­te jern­bane­pak­ke kan gå på sik­ker­he­ten løs for tog­pas­sa­sje­re­ne. Lo-for­bun­de­ne vi­ser til at opp­de­lin­gen av jern­bane­sys­te­me­ne i blant an­net Stor­bri­tan­nia, Tysk­land og Ne­der­land har ført til fle­re ulyk­ker på grunn av sty­rings­sys­te­mer som ikke kom­mu­ni­se­rer med hver­and­re.

Of­fi­si­el­le tall vi­ser at år­lig om­kom­mer i gjen­nom­snitt na­er 1.100 per­soner i jern­bane­ulyk­ker i EU. Det er bare Ir­land som har faer­re døds­fall og al­vor­li­ge ulyk­ker per mil­lion kjør­te tog­kilo­me­ter enn Nor­ge.

EU har kon­kur­ran­se som ho­ved­prin­sipp for jern­ba­nen. Hvis jern­bane­pak­ken ved­tas, blir det an­buds­tvang på all per­son­tra­fikk på tog i Nor­ge. Uten­lands­ke pri­va­te sel­ska­per kan der­med få et suge­rør ned i den nors­ke stats­kas­sa for­di jern­bane­drift i Nor­ge er sterkt sub­si­di­ert.

Vi hå­per at KRF fal­ler ned på rik­tig po­li­tisk side og stem­mer mot jern­bane­pak­ken.

Det vil bli over­ført myn­dig­het fra Statens jern­bane­til­syn til EUS jern­bane­byrå ERA når det blant an­net gjel­der god­kjen­ning av ma­te­ri­ell og opp­la­e­rings­krav til tog­per­so­nell. Det er in­gen grunn til over­fø­re det fra Nor­ge til EU.

Sol­berg-re­gje­rin­gen li­ker jern­bane­pak­ken for­di den vil gjø­re det let­te­re å split­te opp NSB og pri­va­ti­se­re jern­ba­nen her i lan­det. Det har va­ert må­let for sa­er­lig Frps politikk i fem år. NSB må byg­ges ned hvis Frp skal lyk­kes med sin pri­va­ti­se­rings­po­li­tikk. I det­te ar­bei­det får par­ti­et hjelp av EU.

Uli­ke re­gje­rin­ger har hatt tra­di­sjon for auto­ma­tisk å god­ta EUS di­rek­ti­ver på grunn av Eøs-av­ta­len. Nå sier Ap for sin del stopp. Un­der den po­li­tis­ke mar­ke­rin­gen foran Stor­tin­get tors­dag pro­te­ster­te Ap sam­men med Sp, SV, MDG og Rødt mot Eu-pak­ken. KRF var ikke der. Vi hå­per at KRF fal­ler ned på rik­tig po­li­tisk side og stem­mer mot jern­bane­pak­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.