Høy­re-folk bør ikke snak­ke for høyt om «makt­tak­tis­ke» grun­ner for skif­te av re­gje­ring.

Det har gått opp for høyre­si­den at lan­det kan få en ny re­gje­ring.

Dagsavisen - - Forside - AR­NE STRAND Tid­li­ge­re sjef­re­dak­tør og en av Nor­ges mest pro­fi­ler­te po­li­tis­ke kom­men­ta­to­rer. Twit­ter: @ar­ne­strand ar­ne.strand@dags­avi­sen.no

Frp har ikke rea­gert så hys­te­risk som Høy­re.

Krf-le­der Knut Arild Harei­des for­slag om side­byt­te kom to­talt over­ras­ken­de på re­gje­rings­par­ti­ene. Høy­re, Frp og Venst­re var helt ufor­be­redt på at noe slikt kun­ne skje. De førs­te kom­men­ta­re­ne fra re­gje­rings­par­ti­ene var pre­get av sjokk og van­tro. Etter hvert fant man trøst i at det­te kun­ne Harei­de umu­lig få til.

Nå som me­nings­må­lin­ger og rap­por­ter fra pro­ses­sen i KRF vi­ser at Harei­de har vin­den i ryg­gen, har pipa fått en an­nen og sva­ert kraf­tig lyd. Det ad­va­res mot de ulyk­ker som kan ram­me lan­det hvis KRF dan­ner re­gje­ring sam­men med Ap og Sp. Det skrem­mes med SV som støtte­par­ti for Støre­re­gje­rin­gen. Det på­stås at et even­tu­elt skif­te av re­gje­ring i høst vil bry­te med vel­ge­rens øns­ke slik det kom til ut­trykk ved stor­tings­val­get.

På­stan­de­ne er så over­drev­ne at det er vans­ke­lig å ta dem al­vor­lig. Fler­tal­let av vel­ger­ne stem­te ikke ja til Sol­bergre­gje­rin­gen. KRF gikk til valg med for­slag om en an­nen re­gje­ring be­stå­en­de av Høy­re, Venst­re og KRF. Da stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg valg­te Frp, valg­te hun sam­ti­dig bort KRF som re­gje­rings­part­ner.

Det som nå skjer er i vir­ke­lig­he­ten en ny gjen­nom­gang av den par­la­men­ta­ris­ke si­tua­sjo­nen etter stor­tings­val­get. Hvis Krfs lands­møte kom­mer til at par­ti­et bør opp­gi vippe­po­si­sjo­nen i Stor­tin­get og i ste­det dan­ne re­gje­ring med Ap og Sp, er det ikke fler­tall for Sol­berg-re­gje­rin­gen. Det vil va­ere i tråd med den bes­te par­la­men­ta­ris­ke og de­mo­kra­tis­ke tra­di­sjon at re­gje­rin­gen da går av. Hvis re­gje­rin­gen ikke går fri­vil­lig, blir den stemt ned på stats­bud­sjet­tet. Da må den gå.

En re­gje­ring av Ap, Sp og KRF blir en mindre­talls­re­gje­ring som må søke støt­te fra sak til sak i Stor­tin­get, slik alle mindre­talls­re­gje­rin­ger har måt­tet gjø­re. Det nor­ma­le vil va­ere at Støre­re­gje­rin­gen sø­ker å få fler­tall sam­men med SV. Men det er in­gen ting i vei­en for at re­gje­rin­gen kan gå til høyre­si­den for å få fler­tall.

Ap, Sp og KRF er par­ti­er med so­lid re­gje­rings­er­fa­ring. Stats­mi­nis­ter Jo­nas Gahr Stø­re vil unn­gå de pro­ble­me­ne stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg fikk, da hun dan­net re­gje­ring med Frp som ikke had­de re­gje­rings­er­fa­ring. Stø­re vil ikke opp­le­ve, el­ler god­ta, at et re­gje­rings­par­ti sta­dig fri­stil­ler seg fra re­gje­rin­gens po­li­tikk slik Frp har gjort. Det blir uan­sett ikke politisk kaos i lan­det slik Høy­res stor­tings­re­pre­sen­tant Hen­rik As­heim ad­var­te mot i et in­ter­vju med Dags­avi­sen tors­dag. As­heim sa at KRF bur­de va­ere aer­lig nok til å inn­røm­me at KRF kas­ter Er­na Sol­berg av «makt­tak­tis­ke» år­sa­ker. Hvis KRF skif­ter side, så bør Høy­re va­ere aer­lig nok til å inn­røm­me at KRF gjør det for­di par­ti­et er over­be­vist om at KRF politisk og verdi­mes­sig lig­ger na­er­me­re Sp og Ap enn Frp.

Høy­re-folk bør hel­ler ikke snak­ke for høyt om «makt­tak­tis­ke» grun­ner for skif­te av re­gje­ring. Høy­re var ar­ki­tek­ten bak fel­lin­gen av Ger­hard­sen­re­gje­rin­gen i 1963. Det for­mel­le grunn­la­get var brudd på in­for­ma­sjons­plik­ten over­for Stor­tin­get. Det som drev re­gje­rings­kri­sen fram var Høy­res øns­ke om å vise vel­ger­ne at de bor­ger­li­ge par­ti­ene kun­ne dan­ne re­gje­ring sam­men.

Det tok ikke lang tid før Høy­re stil­te seg i spis­sen for en vold­som re­gje­rings­jakt på Gro Har­lem Brundt­land re­gje­ring etter at stats­mi­nis­ter Kåre Wil­loch (H) had­de gått av på et ka­bi­netts­spørs­mål i 1986. Re­gje­rings­jak­ten på Gro ble først av­lyst året etter da Carl I. Ha­gen (Frp) sa nei til å fel­le re­gje­rin­gen på jord­bruks­av­ta­len.

Det hø­rer også med til Høy­res his­to­rie at par­ti­et gikk sam­men med Ap og fel­te sen­trums­re­gje­rin­gen Bon­de­vik i 2000. Grun­nen var ikke sa­ken om byg­ging av gass­kraft­verk. Grun­nen var fryk­ten i Høy­re for at KRF med stats­mi­nis­ter Bon­de­vik kun­ne bli stør­re enn Høy­re.

Frp har ikke rea­gert så hys­te­risk som Høy­re på mu­lig­he­ten for re­gje­rings­skif­te. Frp har mind­re å tape. For Høy­re be­tyr et re­gje­rings­skif­te at Sol­bergs re­gje­rings­pro­sjekt har falt sam­men. For Frp gir et liv uten­for re­gje­rin­gen en mu­lig­het for å få fle­re vel­ge­re. Øns­ket om å re­gje­re sam­men med KRF har ikke va­ert ut­bredt i Frps grup­pe. Det får hol­de med Venst­re.

FOTO: TER­JE PE­DER­SEN/NTB SCANPIX

PÅ REGJERINGSBENKEN: Stats­mi­nis­ter Er­na Sol­berg (t.v.) og fi­nans­mi­nis­ter Siv Jen­sen trod­de ikke Knut Arild Harei­des for­slag om side­byt­te skul­le få støt­te. De smi­ler kan­skje ikke like bredt len­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.