Nor­ge gir 450 mil­lio­ner kro­ner til So­ma­lia

Dagsavisen - - Samfunn -

BI­STAND: Nor­ge skal bi­dra med 450 mil­lio­ner kro­ner til Ver­dens­ban­kens fler­gi­ver­fond for So­ma­lia de nes­te tre åre­ne

Ut­vik­lings­mi­nis­ter Ni­ko­lai Astrup (H) un­der­teg­net av­ta­len om det­te un­der Ver­dens­ban­kens års­møte på Ba­li. For­må­let med fon­det er å bi­dra til økte skatte­inn­tek­ter, bed­re fi­nans­for­valt­ning og grunn­leg­gen­de tje­nes­ter til be­folk­nin­gen i So­ma­lia.

– Selv om sik­ker­hets­si­tua­sjo­nen er blitt bed­re, er So­ma­lia fort­satt i en sår­bar si­tua­sjon. For­hol­det mel­lom fø­de­ral­re­gje­rin­gen og del­sta­te­ne er kre­ven­de. Det in­ter­na­sjo­na­le sam­fun­net må der­for bi­dra til økt sta­bi­li­tet og til­lit. En bed­ret sik­ker­hets­si­tua­sjon og grunn­leg­gen­de tje­nes­ter til be­folk­nin­gen er sen­tra­le ele­men­ter i det­te ar­bei­det, sier Astrup.

I pe­rio­den 2015 til 2017 bi­dro Nor­ge med 212 mil­lio­ner kro­ner til Ver­dens­ban­kens fler­gi­ver­fond for So­ma­lia. Iføl­ge re­gje­rin­gen har er­fa­rin­ge­ne va­ert gode, og fon­det har gitt re­sul­ta­ter.

– Det har bi­dratt til økt sta­bi­li­tet og ut­vik­ling i So­ma­lia. Vi er også sva­ert for­nøyd med sam­ar­bei­det med Ver­dens­ban­ken, som bi­drar med krea­ti­ve og frem­tids­ret­te­de løs­nin­ger på kre­ven­de ut­ford­rin­ger, sier Astrup. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.