Me­ner syke­hu­se­ne tren­ger over dob­belt så stor vekst som fore­slått

Dagsavisen - - Samfunn -

AP: Ar­bei­der­par­ti­et leg­ger inn 1,6 mil­li­ar­der kro­ner mer til syke­hu­se­ne i sitt al­ter­na­ti­ve bud­sjett­for­slag enn det re­gje­rin­gen fore­slår i stats­bud­sjet­tet. Ap-le­der Jo­nas Gahr Stø­re sier til NRK at re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett svek­ker til­bu­det til pa­si­en­ter in­nen rus og psy­kia­tri.

– Her er det en vel­dig far­lig kom­bi­na­sjon av et trangt syke­hus­bud­sjett og en vel­dig trang kom­mune­øko­no­mi. Det går ut over de sva­kes­te pa­si­en­te­ne som blir lig­gen­de mel­lom, sier Stø­re.

Syke­hu­se­ne får en vekst på 1,3 mil­li­ar­der kro­ner i re­gje­rin­gens for­slag til stats­bud­sjett. Ap me­ner det er un­der halv­par­ten av hva som trengs.

– Da tren­ger vi om lag 1,6 mil­li­ar­der kro­ner mer, sier Stø­re til NRK.

Helse­mi­nis­ter Bent Høie (H) hev­der at helse­bud­sjet­te­ne fra den rødgrøn­ne re­gje­rin­gen i åre­ne 2005–2013 i snitt var «be­ty­de­lig sva­ke­re» enn årets for­slag fra re­gje­rin­gen.

– I så fall er det­te en gans­ke tøff dom over de helse­bud­sjet­te­ne Stø­re i sin tid la fram, sier han.

Nest­le­der Olaug Bolle­stad i KRF er imid­ler­tid langt på vei enig med Ap. Hun sier at når kom­mu­ne­ne får en sta­dig stør­re reg­ning for de pa­si­en­te­ne som kre­ver mest be­hand­ling kom­bi­nert med at syke­hu­se­ne skal skri­ve ut pa­si­en­ter tid­li­ge­re, så er det en «far­lig vei». Aps al­ter­na­ti­ve for­slag til stats­bud­sjett leg­ges fram i no­vem­ber. Før den tid skal KRF ha tatt stil­ling til om par­ti­et øns­ker å gå inn i en re­gje­ring med Ap og Sp, søke makt med den sit­ten­de re­gje­rin­gen el­ler fort­set­te i op­po­si­sjon som i dag. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.