Vil­le til Høy­re og Frp

Dagsavisen - - Samfunn -

For Ty­vands del be­tyr det at tu­ren vi­de­re går til venst­re.

Over­for Dags­avi­sen for­kla­rer han det slik:

– En ve­sent­lig del som har end­ret seg si­den jeg sa at vi bur­de gå inn i re­gje­rin­gen, er at Krf-lands­mø­tet før val­get i 2017 fat­tet et ved­tak om at vi ikke kan sit­te i re­gje­ring med Frp – et ved­tak som byg­ger på vur­de­rin­gen om at den po­li­tis­ke av­stan­den er for stor. Jeg for­står og har re­spekt for at man­ge me­ner det. Men jeg men­te li­ke­vel at vi kun­ne gitt det en sjan­se, og på­vir­ket re­gje­rin­gen i rik­tig ret­ning ved å gå inn. Så gjør Ty­vand det klart:

– Men det er ikke lett for meg å over­se lands­møte­ved­ta­ket vi har mot re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp. Og da er mitt ut­gangs­punkt, med en så ty­de­lig an­be­fa­ling fra parti­le- de­ren, at det er en far­bar vei for par­ti­et å sam­ar­bei­de til venst­re.

– Vil du si at du har snudd?

– Nei, men si­tua­sjo­nen rundt oss har end­ret seg. Da jeg tok til orde for re­gje­ring med de blå par­ti­ene, så had­de vi ikke et lands­møte­ved­tak mot Frp­sam­ar­beid. Det lig­ger der nå som en for­ut­set­ning for det val­get vi skal ta. Jeg tror man­ge i KRF fort­satt ser sen­trum­høy­re-sam­ar­beid som det bes­te al­ter­na­ti­vet. Men det er for øye­blik­ket ikke rea­lis­tisk.

– Kan ikke bli i skyg­gen

Det vei­er tungt for Ty­vand at blokk­dan­nel­sen i norsk po­li­tikk nå er så mas­siv at sen­trum er lagt øde.

– Vi må for­hol­de oss til den real­po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen – at den ty­de­li­ge blokk­dan­nel­sen gjør at vi står ale­ne i sen­trum. Jeg me­ner at vi ikke kan bli stå­en­de i skyg­gen av blok­ke­ne, men bli en del av et tro­ver­dig re­gje­rings­al­ter­na­tiv.

Sam­ti­dig be­dy­rer Ty­vand at han er av­slap­pet med tan­ke på hvem KRF set­ter seg ned til for­hand­lings­bor­det med.

– Det er Krfs po­li­tikk som gjør at jeg er Krf-er, ikke et in­tenst øns­ke om sam­ar­beid med spe­si­fik­ke par­ti­er. Jeg for­står skep­si­sen mot en for­plik­ten­de re­gje­rings­sam­ar­beid med Frp. Og jeg for­står skep­si­sen mot SV. Men vi må for­hol­de oss til den po­li­tis­ke vir­ke­lig­he­ten vi er i. Jeg me­ner helt opp­rik­tig at uan­sett om vi sam­ar­bei­der til høy­re el­ler venst­re, så be­tyr beg­ge de­ler bå­de ut­ford­rin­ger og mu­lig­he­ter for KRF.

bsk@dags­avi­sen.no

FOTO: NED ALLEY/NTB SCANPIX

NY KURS: An­ders Ty­vand var stor­tings­re­pre­sen­tant mel­lom 2013 og 2017, og Krfs ut­dan­nings­po­li­tis­ke tal­s­per­son. Han har iv­ret for å i re­gje­ring med Høy­re og Frp, men i lys av parti­le­der Knut Arild Harei­des ty­de­li­ge kurs mot et sam­ar­beid med venstre­si­den, me­ner Ty­vand at par­ti­et bør føl­ge etter. Her på Krfs lands­møte i 2015.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.