Se­nior­sen­te­ret s

Dagsavisen - - Samfunn - ASLAK BORGERSRUD TOM VESTRENG

VINDEREN: By­del Vest­re Aker har et pro­blem: Se­nior­sen­te­ret på Vinderen. Løs­nin­ga er ikke ak­ku­rat i tråd med tra­di­sjo­nell Høy­re-ideo­lo­gi.

■ ■ På man­dag er det brid­ge og lit­te­ra­tur. Tirs­dag er det sel­skaps­dans. En gang i uka har Re­flek­sjons­grup­pen sam­ta­ler om en­som­het. Tur­grup­pen «Den gyld­ne spa­ser­stokk» går hver ons­dag. Og Poe­si­grup­pen tar for seg en el­ler to poe­ter og dis­ku­te­rer bud­ska­pet en gang i må­ne­den.

Jepp, på Vinderen Se­nior­sen­ter er det ak­ti­vi­te­ter for prak­tisk talt en­hver smak. Men Ka­rin, Kris­ti og de and­re som til­brin­ger da­ge­ne på se­nior­sen­te­ret på Oslos nest bes­te vest­kant, kan ha grunn til en viss uro i krop­pen.

I By­dels­ut­val­get i Vest­re Aker står nem­lig kam­pen høyt om sen­te­rets fram­tid.

På den ene sida står le­de­ren i by­dels­ut­val­get. Lars As­bjørn Hans­sen (75), fra Høy­re. På den and­re si­den Ani­ta As­dahl Hoff (63), som ... du gjet­ta det ... også re­pre­sen­te­rer Høy­re!

Men la oss star­te fra star­ten. Og en opp­merk­som by­dels­di­rek­tør.

Uten­for re­gel­ver­ket?

– Kon­trak­ten med NFFO har va­ert, etter min vur­de­ring, uten­for an­skaf­fel­ses­re­gel­ver­ket.

Det for­tel­ler by­dels­di­rek­tør Eli­sa­beth Venne­vold i Vest­re Aker når vi rin­ger hen­ne.

En by­dels­di­rek­tør er, for or­dens skyld, den øvers­te ad­mi­ni­stra­tivt an­sat­te i by­de­len. Hun er alt­så ikke valgt, men sje­fen for alt ar­bei­det som gjø­res og at alt i by­de­len er som det skal.

For ek­sem­pel kon­trak­ter. – Der­for har jeg hatt det til Kom­mune­ad­vo­ka­ten til vur­de­ring. De kon­klu­de­rer med at av­ta­len er i strid med gjel­den­de prin­sip­per for of­fent­li­ge an­skaf­fel­ser, sier hun.

NFFO er Na­sjo­nal­for­enin­gen For Folke­helsen, en fri­vil­lig or­ga­ni­sa­sjon som job­ber med de­mens. De dri­ver masse­vis av se­nior­sent­re rundt om­kring i lan­det, og alt­så det­te på Vinderen.

Det­te får de kom­mu­nal støt­te for å dri­ve. Men kan egent­lig by­de­len gi pen­ger til NFF for å dri­ve se­nior­sen­ter, uten å leg­ge sen­te­ret ut på an­bud? Skal man ikke ha kon­kur­ran­se?

Jo, det me­ner i hvert fall Kom­mune­ad­vo­ka­ten. De har gjort en vur­de­ring og sendt den til by­de­len. Kort sagt: En­ten må se­nior­sen­te­ret ut på an­bud, el­ler så må det tas over av kom­mu­nen.

– Vi plik­ter jo å hol­de oss in­nen­for alt lov­verk, sier Venne­vold.

Men så en­kelt er det kan­skje

ikke?

Jeg er en prag­ma­tisk Høy­re-mann som går for løs­nin­gen som tje­ner inn­byg­ger­ne best.

Lars As­bjørn Han­sen

Prin­si­pi­elt

– Halv­par­ten av da­gens se­nior­sent­re i Oslo blir dre­vet av ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner. En kon­kur­ranse­ut­set­ting vil få dra­ma­tis­ke kon­se­kven­ser, ikke bare for de se­nior­sent­re­ne som dri­ves av fri­vil­li­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner, men også for and­re ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner som mot­tar lig­nen­de til­skudd fra Oslo kom­mu­ne, sier ad­vo­kat Es­pen Eg­seth i Nor­dia Law.

Han re­pre­sen­te­rer NFFO (Bare Na­sjo­nal­for­enin­gen, blant ven­ner), og har sendt et brev til­ba­ke til Kom­mune­ad­vo­ka­ten på veg­ne av dem.

– I Oslo er det 42 se­nior­sent­re. 19 av dis­se dri­ves av ide­el­le or­ga­ni­sa­sjo­ner som NFFO. Blir det som Kom­mune­ad­vo­ka­ten har kon­klu­dert må kom­mu­nen be­la­ge seg på å ta over drif­ten selv, sier han.

Pro­ble­mer inn­ad i Høy­re

Men sa­ken drei­er seg ikke bare om juss, det er også ideo­lo­gi.

– Høy­re er split­tet i den­ne sa­ken, for­tel­ler Bu-le­der Lars As­bjørn Hans­sen.

– En grup­pe i Høy­re øns­ker at Na­sjo­nal­for­enin­gen skal fort­set­te å dri­ve som de har gjort i 47 år. En an­nen me­ner det må vur­de­res om and­re ak­tø­rer skal kom­me inn. Der­iblant om by­de­len selv er bed­re eg­net til å gå inn og drif­te.

Og Hans­sen selv, han me­ner by­de­len bør over­ta.

– Så ... en Bu-le­der fra Høy­re går inn for å kom­mu­na­li­se­re pri­va­te tje­nes­ter?

– Ja, det blir jo re­sul­ta­tet. Men ut­gangs­punk­tet mitt er ikke å kom­mu­na­li­se­re. Spørs­må­let er hvem som best kan drif­te hele kon­sep­tet «Al­der­svenn­lig by­del», sier han.

– Men alt­så ...

– Jeg er ver­ken for el­ler mot kom­mu­na­li­se­ring av noe som helst. Jeg er en prag­ma­tisk Høy­re-mann som går for løs­nin­gen som tje­ner inn­byg­ger­ne best. Det er god Høy­re-po­li­tikk.

– Li­ke­vel litt ar­tig!

– Ja, da. Det er jo noen som har kalt meg so­sia­list. Ha­ha.

God stem­ning

På den and­re si­den står Ani­ta As­dahl Hoff, som for­tel­ler le­ven­de om li­vet på sen­te­ret.

– Vinderen Se­nior­sen­ter drif­tes så bra! Det er ful­le hus med 80- og 90-årin­ger. Jeg var der selv og var be­geist­ret for atmos­fa­eren der. Det er fris­ke bloms­ter på bor­de­ne. Det er per­sis­ke tep­per og Hødne­bø­møb­ler, for­tel­ler hun en­tu­si­as­tisk.

– Jeg så hvor­dan de fri­vil­li­ge holdt på. De var så bli­de, søte og tje­neste­vil­li­ge og sat­te seg ned med de eld­re. Det var en vel­dig god og fin stem­ning, sier hun.

Og hun vil alt­så be­va­re.

– Jeg for­står det rett og slett ikke. Jeg er ideo­lo­gisk sett hel­ler ikke for kom­mu­na­li­se­ring. Og jeg sy­nes fak­tisk at det Na­sjo­nal­for­enin­gen gjør er en gave­pak­ke til oss i sam­fun­net, sier hun.

– Men det er rart når Høy­re-folk er mot kon­kur­ranse­ut­set­ting?

– I ut­gangs­punk­tet er vi i

SE­NIOR: Ka­rin Mat­re (til venst­re) og Kris­ti Grøn­vold ny­ter da­gen på Vinderen Se­nior­sen­ter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.