Nå blir det enk­le­re for blin­de å ta T-ba­nen

Dagsavisen - - Samfunn -

T-BANE-LYD: «Ru­ter har nem­lig fått på plass ut­ven­dig an­non­se­ring, slik at man hø­rer hvil­ken bane som kom­mer når man står på sta­sjo­ner hvor det er fle­re lin­jer, som Jerne­bane­tor­get el­ler Ma­jor­stua. Det­te er noe Blinde­for­bun­det har job­bet for len­ge, og vi er vel­dig glad for at Ru­ter har kom­met oss i møte. Fort­satt gjen­står det mye på blant an­net buss­til­bu­det, men vi vil tak­ke for sam­ar­bei­det så langt», skri­ver Nor­ges Blinde­for­bund i en presse­mel­ding.

Man­dag 15. ok­to­ber fei­rer Blinde­for­bun­det sam­men med and­re or­ga­ni­sa­sjo­ner Den hvi­te stok­kens dag. Et vik­tig sym­bol på vik­tig­he­ten av til­gjen­ge­lig­het og uav­hen­gig­het for syns­hem­me­de, som bru­kes til å set­te fo­kus på vik­tig­he­ten av til­gjen­ge­lig­hets­til­tak i hele lan­det. Da­gen er In­ter­na­sjo­nal. Opp­rin­ne­lig en ame­ri­kansk be­gi­ven­het, mar­kert for førs­te gang i 1964.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.