– Skam­løs kri­tikk

• Ty­bring-gjed­de mot Thor­kild­sen om barne­ha­ger

Dagsavisen - - Samfunn - TRI­NE AN­DRE­AS­SEN

STATS­BUD­SJETT: Re­gje­rin­gen straf­fer de flin­ke kom­mu­ne­ne, hev­der Oslos skole­by­råd. Det får Mat­hil­de Ty­bring­gjed­de (H) til å ten­ne på alle plug­ge­ne.

■ By­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen (SV) hev­der at re­gje­rin­gen grovt un­der­fi­nan­sie­rer pe­da­gog­nor­men i barne­ha­ge­ne. I til­legg fi­nan­sie­res be­man­nings­nor­men slik at Oslo ikke får en enes­te kro­ne, iføl­ge by­rå­den. Oslo straf­fes for å ha opp­fylt be­man­nings­nor­men, med faer­re enn seks barn per års­verk i de kom­mu­na­le barne­ha­ge­ne, me­ner skole­by­rå­den.

– Det sam­le­de ta­pet for Oslo kom­mu­ne be­lø­per seg til hele 85 mil­lio­ner kro­ner, sa Thor­kild­sen.

Kri­tik­ken pro­vo­se­rer Mat­hil­de Ty­bring-gjed­de, stor­tings­re­pre­sen­tant for Oslo Høy­re.

– Det­te er skam­løs kri­tikk fra et by­råd som har ned­prio­ri­tert kva­li­tet i barne­ha­ge­ne, sier Ty­bring-gjed­de.

– Ta seg sam­men

– Re­gje­rin­gen har inn­ført en be­man­nings­norm og en skjer­pet pe­da­gog­norm for­di vi øns­ker fle­re tryg­ge og kva­li­fi­ser­te vok­sen­per­soner i barne­ha­ge­ne. Beg­ge nor­me­ne er full­fi­nan­siert, sier Høy­re-po­li­ti­ke­ren.

– Sann­he­ten er at by­rå­det ikke har prio­ri­tert å an­set­te fle­re barne­hage­la­ere­re og prø­ver å skyl­de på re­gje­rin­gen. Det er gans­ke skam­løst, fort­set­ter Ty­bring-gjed­de.

Den nye pe­da­gog­nor­men tråd­te i kraft 1. au­gust, men Oslo kom­mu­ne mang­ler 400 barne­hage­la­ere­re og har sett seg nødt til å be om dis­pen­sa­sjon, skrev Af­ten­pos­ten i au­gust.

Ty­bring-gjed­de pe­ker på at da­va­eren­de skole­by­råd Tone Tel­le­vik Dahl (Ap) ut­tal­te til NRK i 2016 at re­gje­rin­gen bur­de se til Oslo og Ber­gen og kre­ve 50 pro­sent pe­da­go­gan­del. Oslo had­de da ved­tatt en be­man- nings­av­ta­le for kom­mu­na­le barne­ha­ger som in­ne­bar at minst 50 pro­sent av de an­sat­te skul­le va­ere ut­dan­net barne­hage­la­erer.

– Snakk om å møte seg selv i dø­ra, sier Ty­bring-gjed­de.

– Selv med en full­fi­nan­siert pe­da­gog­norm og et re­kord­stort øko­no­misk hand­lings­rom, har by­rå­det valgt å ikke an­set­te fle­re barne­hage­la­ere­re. De vel­ger til og med å be om dis­pen­sa­sjon fra nor­men i ste­det for å ta seg sam­men og an­set­te fle­re barne­hage­la­ere­re i år. Det vi­ser at de har la­ve­re am­bi­sjo­ner for kva­li­te­ten i barne­ha­gen enn re­gje­rin­gen har, me­ner hun.

Øk­ning el­ler ikke?

Men også KS hev­der at be­man­nings­nor­me­ne i barne­ha­ge­ne er un­der­fi­nan­siert – med i un­der­kant av én mil­li­ard kro­ner.

– Bå­de be­man­nings- og pe­da­gog­nor­men er un­der­fi­nan­siert. Vi hå­per nå at Stor­tin­get er seg sitt an­svar be­visst og sør­ger for fi­nan­sie­ring. Vi har va­ert vel­dig ty­de­li­ge på at dis­se nor­me­ne vil kos­te mer enn det re­gje­rin­gen nå set­ter av på bud­sjet­tet, sa Gunn Ma­rit Hel­ge­sen, le­der i Kom­mu­ne­nes in­ter­esse­or­ga­ni­sa­sjon KS, i Dags­avi­sen etter at for­sla­get til stats­bud­sjett var lagt fram man­dag.

Også når det gjel­der over­fø­rin­ge­ne til kom­mu­ne­ne i det sto­re og hele, er KS og re­gje­rin­gen ry­ken­de ueni­ge om hvor­vidt det er en øk­ning i penge­strøm­men el­ler ikke. Re­gje­rin­gen sier den i stats­bud­sjet­tet fore­slår å gi mer til kom­mu­ne­ne, mens KS sier det stram­mes til for­di ut­gif­te­ne og pris­stig­nin­gen spi­ser opp de økte over­fø­rin­ge­ne til kom­mu­ne­ne.

Om uenig­he­ten om sum­me­ne som går til å opp­fyl­le nor­me­ne, sier Ty­bring-gjed­de:

– Be­man­nings­nor­men og den skjer­pe­de pe­da­gog­nor­men er full­fi­nan­siert. De­par­te­men­tet har be­reg­net kom­pen­sa­sjo­nen til kom­mu­ne­ne på sam­me måte som man all­tid be­reg­ner nye opp­ga­ver til kom­mu­ne­ne og i tråd med vei­le­de­ren for stat­lig sty­ring av kom­mu­ner og fyl­kes­kom­mu­ner. Det er ak­ku­rat den sam­me må­ten som Stol­ten­ber­gre­gje­rin­gen fore­slo i 2013. I fjor fikk kom­mu­ne­ne 428 mil­lio­ner kro­ner mer for å fi­nan­siere den skjer­pe­de pe­da­gog­nor­men. Be­vilg­nin­ge­ne vi­dere­fø­res i år.

– Man­ge kom­mu­ner har al­le­re­de prio­ri­tert økt be­man­ning i sine barne­ha­ger, og der­for er be­man­nings­nor­men i gjen­nom­snitt opp­fylt i kom­mu­na­le barne­ha­ger. Sam­men med KRF har re­gje­rin­gen be­vil­get 100 mil­li- oner kro­ner eks­tra til de mind­re barne­ha­ge­ne som fort­satt tren­ger å an­set­te fle­re for å opp­fyl­le nor­men i 2019. At vi nå får en be­man­nings­norm, er his­to­risk, og nå må kom­mu­ne­ne føl­ge opp, sier Ty­bring-gjed­de.

tri­ne.an­dre­as­sen@dags­avi­sen.no

FOTO: OLE BERG-RUSTEN/NTB SCANPIX

SKAM­LØST: Det er or­det stor­tings­re­pre­sen­tant Mat­hil­de Ty­bring-gjed­de bru­ker om In­ga Mar­te Thor­kild­sens kri­tikk av re­gje­rin­gens penge­over­fø­rin­ger for å dek­ke pe­da­gog­nor­men og be­man­nings­nor­men i barne­ha­ge­ne.

FOTO: MIMSY MØLLER

ETTERLYSER PEN­GER: Oslo­by­råd In­ga Mar­te Thor­kild­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.