Det­te er grense­stri­den som må lø­ses for å få en brexit-av­ta­le

BREXIT: Det job­bes dag og natt nå for å fin­ne en løs­ning som gir en av­ta­le mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia. Her er grense­stri­den som må lø­ses.

Dagsavisen - - Verden - ■ ÅS­NE GULLIKSTAD as­ne.gullikstad@dags­avi­sen.no

Pres­set på There­sa Mays re­gje­ring er bly­tungt, og det job­bes på spreng i ku­lis­se­ne for å fin­ne en løs­ning foran et Eu-møte ons­dag.

Topp­mø­tet ons­dag og tors­dag har i lang tid va­ert sett på som fris­ten for å bli enig om en av­ta­le mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia om bri­te­nes ut­mel­ding av EU. En av­ta­le kan kom­me i lø­pet av de na­er­mes­te da­ge­ne, men kan ska­pe et enormt politisk bråk i Stor­bri­tan­nia.

Den al­ler størs­te ut­ford­rin­gen er hvor­dan man skal re­gu­le­re irske­gren­sen – men hva er pro­ble­met? Her er ho­ved­trek­ke­ne i stri­den:

HVA ER MÅ­LET?

I dag er det en så­kalt «myk gren­se» mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land: Det er stort sett de sam­me lo­ver og re­gu­le­rin­ger i Ir­land og Stor­bri­tan­nia si­den beg­ge er med i EU og der­med også toll­unio­nen og det ind­re mar­ke­det.

Ver­ken EU el­ler Stor­bri­tan­nia øns­ker en så­kalt «hard gren­se» mel­lom Ir­land og Nord-ir­land etter Stor­bri­tan­nias ut­mel­ding av EU. Med «hard gren­se» me­nes en gren­se med kon­troll­pos­ter og re­gu­le­rin­ger som vil gjø­re det mer tung­vint enn i dag å pas­se­re gren­sen, bå­de når det gjel­der per­soner, va­rer og tje­nes­ter. Det­te vil va­ere pro­ble­ma­tisk på fle­re plan, men det er spe­si­elt vans­ke­lig på grunn av den be­ten­te po­li­tis­ke si­tua­sjo­nen og freds­pro­ses­sen i Nord-ir­land.

Må­let er der­for å fin­ne en løs­ning der man unn­går en hard gren­se.

HVOR­FOR ER DET­TE VANS­KE­LIG?

Der­som Stor­bri­tan­nia skul­le fort­satt som en del av det ind­re mar­ke­det el­ler EUS toll­union etter brexit, vil­le mye va­ert løst. Men den bri­tis­ke re­gje­rin­gen har hele ti­den sagt at det­te ikke er ak­tu­elt – det vil­le va­ert et for lite ra­di­kalt brudd med EU sett med kon­ser­va­ti­ve brexit-for­kjem­pe­res øyne.

Der­med har man job­bet for å fin­ne en løs­ning uten­om det­te. Beg­ge par­ter øns­ker en fort­satt «myk gren­se» uan­sett hva slags ord­ning for de vi­de­re re­la­sjo­ner mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia man ende opp med. En slik løs­ning kal­les «back­stop» – et slags sik­ker­hets­nett. Enig­het om at man må få det­te på plass kom på plass i de­sem­ber 2017. Hva som skal va­ere inn­hol­det i en slik «back­stop» er der­imot ikke av­klart.

HVOR STÅR EU?

EU, som også re­pre­sen­te­rer Ir­lands syn, kom med et for­slag om at det etab­le­res en fel­les re­gu­le­rings­om­rå­de mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land, slik at det blir en mer søm­løs over­gang på irske­gren­sen. Det­te vil møte be­ho­vet for en myk gren­se mel­lom nord og sør på den irs­ke øya, men vil kre­ve kon­troll av va­rer som pas­se­rer mel­lom Nord-ir­land og res­ten av Stor­bri­tan­nia.

HVOR STÅR STOR­BRI­TAN­NIA?

Også Stor­bri­tan­nia øns­ker en søm­løs gren­se mel­lom nord og sør på den irs­ke øya, men den bri­tis­ke re­gje­rin­gens pro­blem med EUS for­slag er at det i prak­sis vil dan­ne en gren­se i Irske­sjø­en – alt­så mel­lom NordIr­land og res­ten av Stor­bri­tan­nia (Eng­land, Skott­land og Wa­les). Det­te gri­per rett inn i bak­tep­pet for den mange­åri­ge po­li­tis­ke kon­flik­ten i Nordir­land. De nord­irs­ke unio­nis­te­ne, alt­så de som øns­ker at Nord-ir­land skal for­bli en del av Stor­bri­tan­nia, mot­set­ter seg en­hver end­ring som dis­tan­se­rer Nord-ir­land fra res­ten av Stor­bri­tan­nia.

I dag har Det kon­ser­va­ti­ve par­ti­et ikke rent fler­tall i Un­der­hu­set i det bri­tis­ke par­la­men­tet. Re­gje­rin­gen støt­tes der­for av det nord­irs­ke kon­ser­va­ti­ve unio­nist­par­ti­et DUP, som har ti re­pre­sen­tan­ter. DUP tru­er nå med å trek­ke støt­ten til Mayre­gje­rin­gen der­som de­res inn­ven­din­ger ikke tas hen­syn til.

HVA HAR MAY FORE­SLÅTT?

I den mye om­tal­te Che­que­rs­pla­nen, som er den bri­tis­ke re­gje­rin­gens brexit-stra­te­gi og ble lagt fram i juli, fore­slo Mays re­gje­ring blant an­net at hele Stor­bri­tan­nia skal opp­rett­hol­de en så­kalt «fel­les re­gel­bok» for alle va­rer som pas­se­rer mel­lom Stor­bri­tan­nia og EU etter brexit. I prak­sis vil Stor­bri­tan­nia da nyte godt av de fire fri­he­ter; fri flyt av va­rer. Det­te har EU av­vist, da man me­ner det vil un­der­gra­ve de fire fri­he­ter, ved at Stor­bri­tan­nia tar del i en av dem men ikke de and­re. Che­que­rs-pla­nen fore­slo også at Stor­bri­tan­nia skal kre­ve inn toll på veg­ne av EU på va­rer som kom­mer inn fra om­rå­der uten­for EU og Stor­bri­tan­nia. Også det­te har EU av­vist.

HVA SKJER NÅ?

Etter et Eu-møte i Salz­burg i Øs­ter­rike ble Mays Che­que­rs­plan kon­tant av­vist av de and­re

Eu-lan­de­ne. Det er en re­ell fare for at man ikke blir eni­ge og at Stor­bri­tan­nia går ut av EU uten en av­ta­le for vi­de­re re­la­sjo­ner med EU. Men usik­ker­he­ten ved det er stor for beg­ge par­ter, og for­hand­lings­team­e­ne fra Stor­bri­tan­nia og EU job­ber nå dag og natt med å fin­ne kom­pro­mis­ser.

De sis­te da­ge­ne har det va­ert spe­ku­lert i om det går mot en løs­ning der hele Stor­bri­tan­nia mid­ler­ti­dig fort­set­ter som en del av toll­unio­nen el­ler noe som er om­trent det sam­me. Stri­den i den bri­tis­ke re­gje­rin­gen går på om det skal set­tes en dato for når den­ne ord­nin­gen skal opp­hø­re. Stor­bri­tan­nia øns­ker en slik dato, men EU vil ikke gi det. Om det ikke blir noen ut­talt slutt­dato for det­te, vil har­de brexit-til­hen­ge­re pro­te­ste­re mot det.

Spørs­må­let er hvor man­ge de­tal­jer man må ha på plass nå – vil man bru­ke tak­tik­ken med å gjø­re vans­ke­li­ge spørs­mål ulne og va­ge og sky­ve de­tal­je­ne fram i tid for å sik­re en av­ta­le i høst?

BLIR DET BREXIT MED EN AV­TA­LE?

Nei, så en­kelt er det ikke. Av­ta­len skal god­kjen­nes av det bri­tis­ke par­la­men­tet. Mays kon­ser­va­ti­ve par­ti har ikke rent fler­tall i Un­der­hu­set. May er av­hen­gig av at hele hen­nes eget par­ti støt­ter en av­ta­le, i til­legg til re­pre­sen­tan­ter fra and­re par­ti­er. Om parti­fel­ler i hen­nes eget par­ti går imot av­ta­len, er May av­hen­gig av at det vei­es opp med at fle­re fra de and­re par­ti­ene støt­ter av­ta­len.

HVOR STÅR BRI­TIS­KE PO­LI­TI­KE­RE?

There­sa May har man­ge hen­syn å ta. For å få med seg det nord­irs­ke par­ti­et DUP, som i dag sik­rer sty­rings­grunn­la­get til re­gje­rin­gen, må May hale i land en av­ta­le som iva­re­tar de­res be­kym­rin­ger for NordIr­land. May kan dess­uten langt fra va­ere sik­ker på å få støt­te fra alle sine egne. Man­ge sen­tra­le re­pre­sen­tan­ter fra De kon­ser­va­ti­ve, an­tatt rundt 40, vil stem­me imot en av­ta­le som er ba­sert på Che­que­rs-pla­nen, for­di de me­ner den ikke går langt nok i å bry­te med EU.

Labour har sagt at par­ti­et vil stem­me imot en av­ta­le som ser ut som Che­que­rs. Le­der Jere­my Cor­byn har sagt at Labour vil stem­me for brexit­av­ta­len kun der­som den opp­fyl­ler par­ti­ets kri­te­ri­er. Labour kre­ver blant an­net at en av­ta­le skal in­klu­de­re at Stor­bri­tan­nia inn­går i en toll­union med EU. Labour øns­ker hel­ler ikke en hard gren­se mot Ir­land, og kre­ver at av­ta­len skal be­skyt­te ar­beids­plas­ser, ar­bei­de­res ret­tig­he­ter og mil­jø- og for­bru­ker­stan­dar­der.

Også pro-eu-par­ti­et Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne vil stem­me imot en av­ta­le som byg­ger på Che­que­rs. Det skots­ke na­sjo­na­list­par­ti­et, som er pro-eu og det tred­je størs­te par­ti­et i Un­der­hu­set, vil nes­ten helt sik­kert stem­me imot en­hver av­ta­le May sik­rer seg, slo le­der Ni­cola Stur­ge­on fast på lands­mø­tet som nett­opp ble av­holdt. SNP vil kun stem­me for en av­ta­le som sik­rer vi­de­re med­lem­skap i det ind­re mar­ke­det og toll­union – noe May ikke øns­ker.

KAN DET BLI EN NY FOLKE­AV­STEM­NING?

Det står ikke på agen­da­en, og det er der­for ikke sik­kert par­la­men­tet noen gang vil stem­me over hvor­vidt det skal hol­des en ny folke­av­stem­ning. Men det kan skje. Kam­pan­jen for en folke­av­stem­ning på grunn­lag av hva slags re­sul­tat for­hand­lin­ge­ne gir har in­ten­si­vert de sis­te må­ne­de­ne. For at det skal skje må et fler­tall i par­la­men­tet gå inn for det. Det kan skje der­som May ikke får noen av­ta­le med EU, el­ler der­som fler­tal­let i par­la­men­tet sy­nes av­ta­len er for dår­lig.

Labour har sagt at det hol­der mu­lig­he­ten åpen for å støt­te en ny av­stem­ning der­som det blir en for dår­lig el­ler in­gen av­ta­le og det ikke er mu­lig å få et ny­valg. Fle­re Labour-po­li­ti­ke­re kjem­per ak­tivt for en ny folke­av­stem­ning.

En­kel­te kon­ser­va­ti­ve re­pre­sen­tan­ter som er imot brexit øns­ker også en ny folke­av­stem­ning, men dis­se er i få­tall.

Re­pre­sen­tan­te­ne fra SNP og Li­be­ral­de­mo­kra­te­ne vil tro­lig stem­me for en ny folke­av­stem­ning.

Li­ke­vel: fa­ren for å kas­te lan­det ut i ukjent ter­reng kan føre til at en av­ta­le god­kjen­nes uten at fol­ket blir spurt igjen.

HVA ER TIDSPLANEN NÅ?

Førs­te mål for å få en av­ta­le på plass er i for­kant av el­ler un­der Eu-topp­mø­tet 17–18 ok­to­ber. Det kan bli et eks­tra møte 18. no­vem­ber om nød­ven­dig og om det ser ut som det kan gi re­sul­ta­ter. Eu-mø­tet 13–14 de­sem­ber an­ses som al­ler sis­te mu­lig­het. Om in­gen av­ta­le er på plass in­nen 21. ja­nu­ar, vil det bri­tis­ke par­la­men­tet da stem­me over hva som skal skje. Se­nest i ja­nu­ar/fe­bru­ar må par­la­men­tet stem­me over løs­nin­gen re­gje­rin­gen og EU har kom­met fram til. Også på Eu-si­den må av­ta­len god­kjen­nes in­nen ut­mel­din­gen, som skal skje 29. mars. Det er av­talt en over­gangs­pe­rio­de fra da og til 31. de­sem­ber 2020, der Stor­bri­tan­nia skal fort­set­te å va­ere un­der­lagt Eu-reg­ler mens lan­det står fritt til å for­hand­le nye av­ta­ler med and­re part­ne­re un­der­veis.

STRIDENS KJERNE: Gren­sen mel­lom Ir­land og bri­tis­ke Nord-ir­land vil bli enes­te land­gren­se mel­lom EU og Stor­bri­tan­nia etter brexit. Grense­spørs­må­le­ne må av­kla­res. Den­ne hel­gen job­bes det på spreng.

FOTO: PAUL FAITH/NTB SCANPIX BEG­GE FOTO: NTB SCANPIX

SKILLES: Eu-pre­si­dent Jean-clau­de Junck­er og Stor­bri­tan­nias stats­mi­nis­ter There­sa May un­der et møte i Salz­burg i sep­tem­ber. Par­te­ne er inn­spur­ten av for­hand­lin­ge­ne. TRUS­SEL: Det nord­irs­ke par­ti­et DUP, her le­der Ar­le­ne Fos­ter, er blitt en jo­ker i brexit-stri­den. De kan trek­ke støt­ten til May der­som de­res inn­ven­din­ger ikke tas hen­syn til.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.