Avis: Tyr­kia skal ha vi­deo og lyd av drap på Jamal Khashog­gi

Dagsavisen - - Verden -

TYR­KIA: Tyr­kis­ke myn­dig­he­ter har for­talt ame­ri­kans­ke tje­neste­menn at de har vi­deo og lyd­opp­tak som be­vi­ser at Jamal Khashog­gi ble drept, iføl­ge Washing­ton Post. Opp­ta­ke­ne skal be­vi­se at saudi­ara­bis­ke tje­neste­menn på­grep jour­na­lis­ten da han gikk inn på kon­su­la­tet i Istan­bul 2. ok­to­ber, og at de drep­te og par­ter­te ham, sier ikke navn­git­te ame­ri­kans­ke tje­neste­menn til avi­sen. Spe­si­elt lyd­opp­ta­ke­ne skal va­ere det mest over­be­vi­sen­de og gru­som­me be­vi­set på at saudi­ara­ber­ne er skyl­dig i Khashog­gis død, iføl­ge kil­de­ne.

– Lyd­opp­ta­ket fra inn­si­den av kon­su­la­tet beskriver hva som skjed­de med Jamal etter at han gikk inn. Man kan høre stem­men hans og stem­men til menn som snak­ker ara­bisk. Man kan høre hvor­dan han ble av­hørt, tor­tu- rert og drept, sier en av dem som skal ha kjenn­skap til opp­ta­ke­ne til Washing­ton Post.

Iføl­ge avi­sen er det ikke kjent om dis­se tje­neste­men­ne­ne fak­tisk har hørt el­ler sett opp­ta­ke­ne selv, men tyr­kis­ke tje­neste­menn skal ha be­skre­vet dem til sine mot­par­ter. Tors­dag sa imid­ler­tid den tyr­kis­ke pre­si­den­tens råd­gi­ver Ibra­him Ka­lin til det stat­li­ge ny­hets­by­rå­et Ana­do­lu at de skal star­te fel­les etter­forsk­ning av sa­ken med Sau­diAra­bia.

– På fore­spør­sel fra konge­ri­ket vil det, mel­lom Tyr­kia og Sau­diAra­bia, set­tes ned en fel­les etter­forsk­nings­grup­pe for å grans­ke alle as­pek­ter i sa­ken rundt Jamal, sa han.

Khashog­gi bod­de i USA og job­bet som jour­na­list i Washing­ton Post. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.