Mak­si­ma­lis­me på snau­fjel­let

På 850 me­ter høy­de i kratt­sko­gen står skil­tet: Nytt hytte­felt – med små­båt­havn. Små­båt­havn!

Dagsavisen - - Helg -

Lite for­tel­ler mer om hva vi har blitt, hvor langt fra opp­ha­vet vi har kom­met som na­sjon, enn hva som har skjedd med hyt­te­ne og hytte­kul­tu­ren. Na­er­me­re en dia­gno­se kom­mer ikke gam­le Nor­ge. For hver til­bake­lag­te høst­fe­rie blir den mer og mer åpen­bar.

I lø­pet av vår­en 2018 pas­ser­te vi en halv mil­lion fri­tids­bo­li­ger her til lands. Og sånn sett na­er­mer vi oss må­let om hver mann si hyt­te. I hvert fall ei hyt­te per fa­mi­lie. Så­pass må det va­ere i ver­dens ri­kes­te land. På lands­ba­sis ble an­tal­let ny­byg­de hyt­ter mer enn dob­let fra 1986 til 2006. I fjor ble det bygd mer enn dob­belt så man­ge hyt­ter på det ind­re øst­lan­det som det ble i år 2000. 50 pro­sent fle­re på ti­året fra 2007. Det gror godt i Hyt­te

Nor­ge.

Mo­der­ne ti­der kre­ver mo­der­ne løs­nin­ger.

Strøm og WC og wi­fi.

Hands up, full for­stå­el­se. Jeg har svel­get unna mar­keds­fø­rer­nes inn­salg av «ski in – ski out» og skam­løs­he­ten i å kal­le noe som helst i den nors­ke fjell­hei­men for «re­sort», men skvet­ter til når hyt­te­ne sel­ges med til­gang til små­båt­havn, slik de blir nå på vårt fjell. Og vi snak­ker ikke Kra­gerø, men Gols­fjel­let. Små­båt­havn i et vann der det ikke er lov å ha mer enn 5 hes­ters mo­tor. I et vann der bå­te­ne før bare er truk­ket på land og fes­ta til ei fjell­bjørk.

20 pro­sent av alle nye hyt­ter fø­res opp i Opp­land, der vår 70-talls­hyt­te lig­ger. Det er lan­dets størs­te hytte­fyl­ke med 60.000 grunn­mu­rer. I Vald­res er det nå over 18.000 hyt­ter. Det er fle­re hyt­ter enn folk. To­talt ble det bygd 647 nye hyt­ter i Vald­res i 2017. «Det­te er dob­bel så man­ge som i de tid­li­ge­re re­kord­åre­ne 2011 og 2012», skri­ver lo­kal­avi­sa Opp­land Ar­bei­der­blad. Ny pers, alt­så.

Stør­rel­sen på hyt­te­ne este len­ge som hvete­deig fra rundt 60 kvad­rat i 1986. For ti år si­den var det helt texas med snitt­stør­rel­se på de nye hyt­te­ne i inn­lan­det på 123 kvad­rat. Nå har den­ne tren­den rik­tig­nok snudd. De rin­ge hyt­te­ne har krym­pet til un­der 100 kvad­rat. Men det mon­ner lite når an­tal­let vokser med re­kord­fart og bun­ker med fer­dig re­gu­ler­te felt lig­ger kla­re på råd­men­ne­nes kon­to­rer. In­ter­es­sen er stor, ren­ta lav og spare­kon­to­ene ful­le. Og jeg un­ner alle mu­lig­he­ten til bå­de eie hyt­te og opp­le­ve fjel­let. Spørs­må­let er bare hvor det skal ende. Når er det fullt i fjel­let? Når går an­tal­let hyt­ter og men­nes­ker i ano­rakk ut over sum­men av triv­sel – for bå­de folk og dyr? Når må man as­fal­te­re vei­ene? For ikke snak­ke om sti­ene.

At folk har dår­lig smak og øns­ker seg ei laf­ta hyt­te på 250 kvad­rat­me­ter med boble­bad og pa­ra­bol, dob­belt­ga­ra­sje og varme­kab­ler i opp­kjør­se­len – og til­gang til ma­ri­na – er én ting. Pen­ger gjør folk bå­de farts­blin­de og per­spek­tiv­løse. Gi dem kake, sa Ma­rie Antoi­net­te da det ikke var brød til å fôre det frans­ke fol­ket (Nei­da, hun sa ikke det, men po­en­get er godt). Det er til­gi­ve­lig å la seg rive med. Ola og Ka­ri sur­fer vi­de­re på en his­to­risk suk­ker­topp, godt hjul­pet av rente­nivå og stats­bud­sjett. Men hvor er mot­kref­te­ne? Hvor er po­li­ti­ker­ne og råd­men­ne­ne i hytte­kom­mu­ne­ne, de som skal re­gu­le­re ut­byg­gin­gen, set­te for­nuf­ti­ge gren­ser? Og hvor er den tra­di­sjo­nelt kon­ser­va­ti­ve grunn­ei­e­ren, for­val­te­ren med evig­he­ten som ho­ri­sont?

Sånn sett na­er­mer vi oss må­let om hver mann si hyt­te.

Før byg­de vi våre små og enk­le hyt­ter i fjell­hei­men i stri tve­kamp med na­tur­kref­te­ne. Kam­pen er nå vun­net. På knock­out. Når trak­to­ren først står der, byg­ger man like godt 100 som 10 hyt­ter. Det er jo bare ra­sjo­nelt. De som skal for­val­te den knap­pe, ikke-for­ny­ba­re res­sur­sen som fjell­om­rå­de­ne våre er, lig­ger svime­slått bak ei gran og tel­ler pen­ger.

lars.west.johnsen@dags­avi­sen.no

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.