JAZZ

Han­na Pauls­berg Con­cept med svens­ke Mag­nus Broo le­ve­rer en fest av et al­bum.

Dagsavisen - - Helg - ES­PEN LØKELAND-STAI

Daugh­ter Of The Sun ODIN

Band­le­der. Låt­skri­ver. Og en av de frems­te te­nor­sak­so­fo­nis­te­ne i sin ge­ne­ra­sjon. Han­na Pauls­berg er til­ba­ke med ban­det hun fes­ti­val­de­bu­ter­te med i 2011 og plate­de­bu­ter­te med året etter. Med et al­bum de­di­kert den kvin­ne­li­ge fa­rao­en Hatseps­ut, fra det gam­le Egypt, og «alle ster­ke kvin­ner som gjen­nom his­to­ri­en har va­ert nødt til å kjem­pe har­de­re for å bli an­er­kjent på grunn av kjøn­net sitt».

Kvar­tet­ten har va­ert ufor­and­ret si­den star­ten. I til­legg til Pauls­berg selv på sak­so­fon snak­ker vi svens­ke Os­car Grön­berg på pia­no, Hans Hul­ba­ek­mo på trom­mer og Tryg­ve Fis­ke på bass. Si­den tredje­pla­ta «Eas­tern Smi­les» fra 2016 har den­ne kvar­tet­ten jak­tet på en fem­te mu­si­ker, som ut­ford­ring for et band som har spilt sam­men i mer enn åtte år. Val­get falt på den svens­ke stjerne­trom­pe­tis­ten Mag­nus Broo, kjent fra svors­ke Ato­mic, der han spil­ler med nevn­te Hul­ba­ek­mo.

Det er et godt valg. Broo er en yp­per­lig trom­pe­tist og lå­ter fra førs­te hese tone på åp­nings­spo­ret, sei­ge og vak­re «Scent Of Soil», som en na­tur­lig del av det etab­ler­te kol­lek­ti­vet. Ban­det ut­ford­res og fø­res inn i nye land­skap. Det lå­ter friskt og tøft. Og det svin­ger tid­vis noe vold­somt når Hul­ba­ek­mo/fis­ke dri­ver ban­det fra låt til låt.

Pauls­berg har på de tid­li­ge­re al­bu­me­ne, og med pub­li­kums­fa­vo­ritt Gurls, vist seg som en sterk låt­skri­ver. Det be­kref­tes på fjerde­pla­ta. Pauls­berg har sig­nert samt­li­ge lå­ter, med unn­tak av «Se­ri­an­na», en gro­ovy sak skre­vet av Fis­ke, med et ekko av sør­afri­kansk «town­ship jazz». Ban­det veks­ler søm­løst mel­lom det frie og det mer tra­di­sjo­nel­le, bin­der det sam­men med le­ken auto­ri­tet.

Pauls­berg sier i et in­ter­vju med Jazz­nytt i for­kant av ut­gi­vel­sen at «det var til og med gøy å va­ere i stu­dio». Det over­ras­ker ikke. Sjekk bare lå­ter som «Litt­le Big Saxop­hone» og «Boun­cing With Flow­er Buds» (et vink til Bud Pow­ells «Boun­cing With Buds»). Det er driv og «live-stem­ning» over det­te. Han­na Pauls­berg Con­cept le­ve­rer et bril­jant al­bum og et av høs­tens fe­tes­te lyd­spor. Det er bare å lene seg til­ba­ke og nyte det.

■ ■ Spil­ler en rek­ke kon­ser­ter i Nor­ge til uka. På Vic­to­ria Na­sjo­nal Jazz­sce­ne ons­dag, vi­de­re til Are­na i Moss da­gen etter.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.