På god­fot med

Ri­vie­ra­ens fjon­ges­te halv­øy er ikke bare for de ab­surd rike – men også for deg i kom­for­tab­le jogge­sko. Fra kyst­sti­en og Ephrus­si-vil­la­en kan du nyte noen av Ri­vie­ra­ens flot­tes­te pa­no­ra­ma­er.

Dagsavisen - - Helg - CHRISTINE BAGLO

■ Saint-jean-cap-fer­rat. Nav­net oser av hae­ler høye som champagnestet­ter og sol­bril­ler på stør­rel­se med sølv­tal­ler­ke­ner, som er mør­ke­re enn de frans­ke els­ker­in­ners ero­tis­ke fan­ta­si­er. Og ja da, her skju­ler noen av Euro­pas dy­res­te, pas­tell­far­ge­de drømme­vil­la­ene seg bak hek­ker som er høy­ere enn him­me­len. Dog ikke høy­ere enn at de selv kla­rer å skot­te ut over det ly­se­blå Mid­del­ha­vet. Man har da kon­troll på hvor na­bo­ens yacht er på vei!

Midt oppe på ryg­gen av halv­øya tro­ner Grand Ho­tel du Cap Fer­rat, der folk som Ralph Lau­ren, Bri­git­te Bar­dot, Paul Mc­cart­ney, Pab­lo Pi­cas­so og en hånd­full Ken­ne­dy­er har pleid å fla­ne­re. Der en cock­tail kos­ter et halvt fe­rie­bud­sjett for oss van­li­ge dø­de­li­ge. For ikke å snak­ke om en drøm­me­natt, el­ler plass ved michelin­res­tau­rant­bor­det.

Ikke plass til deg, ten­ker du? Å jo da! Til og med i helt van­li­ge jogge­sko.

En dag i pa­ra­di­set

Bare løs en hel­dags­bil­lett på den knall­rosa, suk­ker­tøy­søte Vil­la Ephrus­si de Roth­schild, en av Frank­ri­kes dei­ligs­te og mest uni­ke vil­la­er. Den­ne er nem­lig helt og hol­dent skapt av én kvin­ne. Og in­gen hvil­ken som helst kvin­ne, men den ek­sen­tris­ke ba­ro­nes­se Bea­t­rice de Roth­schild, dat­ter av den kjen­te og styrt­rike bank­fa­mi­li­en.

– De fles­te men­te at hun var en smu­le sprø. Men hun var egent­lig bare en fore­gangs­kvin­ne for oss alle, tem­pe­ra­ments­full og med man­ge ta­len­ter, sier min li­den­ska­pe­li­ge guide, Ja­que­line Man­ciet, som vi­ser meg rundt.

Men hun had­de en used­van­lig dår­lig teft for menn. Ekte­ma­ken, den rus­sis­ke jø­den og ba­ro­nen Mau­rice de Ephrus­si – vis­te seg å va­ere en skik­ke­lig slub­bert.

– Han var en gam­bler og fa­mi­li­ens svar­te får. Og ikke minst på­før­te han Bea­t­rice plag­som­me kjønns­syk­dom­mer, som gjor­de at hun dess­ver­re ald­ri kun­ne få barn. Se­ne­re skil­te hun seg fra ham, noe som også var en stor skan­da­le på den tida, for­tel­ler Man­ciet.

Reis­te ver­den rundt

I ste­det de­di­ker­te Bea­t­rice seg til å rei­se ver­den rundt på egen hånd, spil­le ten­nis, ri, bli med­lem av en fly­klubb, kjø­re bil – og ikke minst til å ska­pe det­te ma­gis­ke slot­tet, med arve­pen­ge­ne etter den styrt­rike fa­ren. For å hol­de hu­mø­ret oppe, in­vi­ter­te hun dess­uten på de mest el­le­vil­le og over­då­di­ge fes­ter. Fle­re av dem ble holdt in­ne i den di­gre, over­byg­de pa­tio­en i den nå knall­rosa vil­la­en, med fle­re eta­sjer med vak­re bue­gan­ger og egen bal­kong til mu­si­ker­ne.

– Den er in­spi­rert av et ita­li­ensk klos­ter som Bea­t­rice for­els­ket seg i på en av sine rei­ser. Her holdt hun af­ten­kon­ser­ter, mens tak­hvel­vin­gen ble lyst opp som en him­mel­hvel­ving full av «stjer­ner», for­tel­ler Man­ciet.

Ba­de­rom­met var i ori­en­talsk stil, med toa­lett og hånd­vask gjemt inn i hjørne­ska­pe­ne. Bea­t­rice sam­let også på vak­re kunst­gjen­stan­der, tep­per og por­se­len på rei­se­ne sine, som står ut­stilt i byg­nin­gen. Og ikke minst på ekso­tis­ke dyr og plan­ter.

Hunde­bryl­lup

Nede i de sta­se­li­ge sa­lon­ge­ne ble det holdt par­ty for hu­sets fir­bein­te, som

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.