Cap Fer­rat

Dagsavisen - - Helg -

selv­sagt had­de sine egne, små ro­kok­ko­møb­ler. Da Bea­t­rice in­vi­ter­te til hunde­bryl­lup for de to ynd­lings­hun­de­ne sine, ble også de pro­mi­nen­te fir­bein­te i om­rå­det in­vi­tert – ikledd slips og kjo­ler.

– Bor­ger­mes­te­rens bull­dogg kom i floss­hatt, for­tel­ler Man­ciet.

Men det er oppe fra bal­kon­gen at ei­en­dom­mens prakt vir­ke­lig tar pus­ten fra deg. Her­fra har du ut­sikt over hele den frans­ke ha­gen med dan­sen­de fon­te­ner og sir­li­ge park­mønst­re. Og til de dyp­blå buk­te­ne på beg­ge si­der av Cap Fer­rat. Du får en fø­lel­se av å stå på bro­en av et skip, noe som også er me­nin­gen.

– In­spi­ra­sjo­nen kom­mer fra et crui­se Bea­t­rice gjor­de med ski­pet Île de Fran­ce. De 25 gart­ner­ne som job­bet ute i ha­gen var til og med kledd i ma­tros­drak­ter. Bea­t­rice lik­te å se på dem, for­tel­ler Man­ciet.

Ni tema­ha­ger

Den prakt­ful­le ha­gen er delt inn i ni uli­ke te­ma­er. Her fin­ner du blant an­net en ja­pansk hage, med zen­hage og tre­tem­pel, en spansk hage og en her­lig flo­ren­tinsk gjem-deg-bort-hage, en stein­hage full av gar­go­ler og mys­tis­ke kirke­res­ter, og en kak­tus­hage.

– Det mil­de og sol­fyl­te kli­ma­et får det mes­te til å vokse her, også ekso­tis­ke plan­ter fra langt sør­li­ge­re og tør­re­re strøk på klo­den, for­tel­ler Man­ciet.

Du kan fint bru­ke en hel dag her, bare på å rus­le rundt og opp­da­ge de hundre­vis av små sti­ene, ni­sje­ne, vann­spei­le­ne og små, vak­re stille­be­ne­ne og finur­li­ge ut­sikts­punk­te­ne som duk­ker opp over­alt. Nyte ei­men av vill ros­ma­rin, ap­pel­sin­bloms­ter og ro­ser. Ta gjer­ne med en bok og slå seg ned en stund.

– Ha­gen er flott å be­sø­ke året rundt. Det er all­tid er noe som blomst­rer. Om vår­en er det ka­me­lia­ene, tu­li­pa­ne­ne og or­ki­de­ene. Og i mai er har vi en stor rose­fes­ti­val, når de prakt­ful­le rose­bed­ene er på sitt fi­nes­te, på­pe­ker Man­ciet, som for­tel­ler at bloms­ter­prak­ten var enda mer over­vel­den­de vak­ker på Bea­t­rices tid. – Men den frans­ke sta­ten har ikke råd til å pleie ha­gen like godt, sier hun.

Etter sin død i 1934 do­ner­te nem­lig Bea­t­rice vil­la­en til det frans­ke kunst­in­sti­tut­tet, som hol­der den i stand og åpent for pub­li­kum.

Er du glad i vak­re bloms­ter og veks­ter, har Ri­vie­ra­en rundt 80 fle­re ha­ger og par­ker som kan be­sø­kes.

Spen­nen­de kyst­sti

Men vi skal ut og gå enda litt mer. For rundt halv­øya Cap Fer­rat slyn­ger det seg en helt fan­tas­tisk, tolv kilo­me­ter lang kyst­sti, som er en del av Sen­ti­er du Lit­to­ral, et nett­verk av gang­vei­er og kyst­sti­er som går langs hele den vest­re de­len av Co­te d’azur. Du kan egent­lig ta på deg jogge­sko­ene i Can­nes, og rus­le hele vei­en, gjen­nom Mona­co, helt til Ita­lia. Blant høyde­punk­te­ne er kyst­sti­strek­ke­ne som går rundt Cap d´anti­bes – og Cap Fer­rat, som vi gy­ver løs på.

Du kan gå rett fra Ephrus­si-vil­la­en, el­ler star­te i øyas lil­le jet­settnav­le, Saint Jean. Her­fra er det fle­re tu­r­al­ter­na­ti­ver. For en kort tur, rus­ler du rundt den øst­re od­den, noe som tar en halv­time. Går du hele vei­en rundt øyas sønd­re spiss, bør du be­reg­ne to ti­mer. Den seks kilo­me­ter lan­ge etap­pen går på sti­er og trap­per som er murt opp el­ler hogd inn i de stei­le, dra­ma­tis­ke klip­pe­ne på sør- og vest­si­den av halv­øya. Fle­re ste­der er det også murt opp flot­te sol- og bade­trap­per, så husk å ta med deg bade­tøy, når tem­pe­ra­tu­re­ne inn­byr til det.

Ha­gen er flott å be­sø­ke året rundt. Det er all­tid noe som blomst­rer. Ja­que­line Man­ciet, guide

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.