Han do­mi­ne­rer i nors­ke medi­er

Dagsavisen - - Kultur - CHRISTOFER KJOS GAB­RI­EL­SEN

Do­nald Trump er nok en gang den mest om­tal­te i nors­ke ny­he­ter, men gruvedra­ma i Thai­land og Fot­ball-vm er ny­he­te­ne flest opp­le­ver som best dek­ket.

■ Den ame­ri­kans­ke pre­si­den­ten er om­talt nes­ten tre gan­ger så mye som fot­ballvm. Li­ke­vel er det sist­nevn­te nord­menn opp­le­ver som best dek­ket, vi­ser årets tred­je Agenda­track­er. Også gruvedra­ma­et i Thai­land ut­mer­ker seg i ny­hets­bil­det, der 41 pro­sent sva­rer at sa­ken om det thai­lands­ke gutte­fot­balla­get har gjort inn­trykk.

– Det var man­ge som holdt pus­ten un­der de dra­ma­tis­ke uke­ne da de tolv gut­te­ne og fot­ball­tre­ne­ren de­res var in­ne­sper­ret i en grot­te fylt med vann. Uviss­he­ten om det vil­le gå bra og hvor­dan en skul­le få de thai­lands­ke gut­te­ne ut gjor­de sa­ken til en vir­ke­lig­hetst­hril­ler, sier Ma­rie Lange­beck, råd­gi­ver i Pr-ope­ra­tø­re­ne.

Fot­ball og krig

Ikke over­ras­ken­de er Fot­ball-vm den de­si­dert størs­te glad­sa­ken de sis­te må­ne­de­ne, mens krigen i Sy­ria og flykt­nings­trøm­men er det som opp­rø­rer oss mest. 95 pro­sent sva­rer at krigen gjør de me­get el­ler litt tris­te, mens 92 pro­sent sva­rer at medie­dek­nin­gen av men­nes­ker på flukt fra krigs­her­je­de om­rå­der gjør dem tris­te.

– Krigen i Sy­ria har do­mi­nert medie­bil­det gjen­nom fle­re år, og det er mye som ty­der på at den dra­ma­tis­ke bor­ger­kri­gen fort­set­ter å en­ga­sje­re, sier fun­ge­ren­de ana­lyse­sjef i Re­trie­ver, Sigmund Wøien.

Også val­get i Sve­ri­ge har opp­rørt nord­menn, og 55 pro­sent sier at riks­dags­val­get i nabo­lan­det har gjort dem tris­te.

– Det er sjel­dent at valg uten­for egne lande­gren­ser en­ga­sje­rer oss så mye, men så var det også en helt spe­si­ell si­tua­sjon i Sve­ri­ge. Opp­slut­nin­gen til det yt­ter­lig­gå­en­de høyre­par­ti­et Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na og det sto­re makt­spørs­må­let vek­ket stor in­ter­es­se hos jour­na­lis­ter og le­se­re her hjem­me, sier Wøien.

Po­li­tikk en­ga­sje­rer ikke

Kun 4 pro­sent sva­rer at Aren­dal­s­uka har gjort inn­trykk på dem, til tross for re­la­tivt mye spalte­plass.

– Det er mye som ty­der på at mek­ti­ge or­ga­ni­sa­sjo­ner og po­li­ti­ke­re som de­bat­te­rer, snak­ker og fes­ter, ikke vek­ker det sto­re en­ga­sje­men­tet blant folk flest, sier Lange­beck i Pr-ope­ra­tø­re­ne.

– Pa­ral­lelt med Aren­dal­s­uka fikk Per Sand­berg­sa­ken mye opp­merk­som­het i medie­ne. Den av­gåt­te fiskeri­mi­nis­te­ren kan der­for ha tatt litt av opp­merk­som­he­ten bort fra selve ar­ran­ge­men­tet, leg­ger hun til.

Agenda­track­er-un­der­sø­kel­sen, som er et sam­ar­beid mel­lom Re­trie­ver, Pr-ope­ra­tø­re­ne og Yougov, kart­leg­ger hvil­ke medie­sa­ker nord­menn har fått med seg og hvor­dan de rea­ge­rer på dem. Den gjen­nom­fø­res hvert kvar­tal blant et re­pre­sen­ta­tivt ut­valg nord­menn.

(NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.