Langt opp til Ju­ve

Tal­let er 33 for La­ger­bäcks mål­ty­ver NETTSUS: Ole Gunnar Sol­sk­ja­er? John Ca­rew? Jos­hua King? Nei, Jør­gen Ju­ve er fort­satt man­nen med sco­rings­re­kor­den på lands­la­get. King har 22 mål til top­pen.

Dagsavisen - - Sport - JØRN H. SKJAERPE

FOT­BALL

Ju­ve, bronse­hel­ten fra Ber­linOL i 1936, står med 33 full­tref­fe­re med flag­get på brys­tet. Der­et­ter føl­ger Ei­nar Gun­der­sen (26) og Ha­rald Ove Hen­num (25). John Ca­rew har kom­met na­er­mest i ny­ere tid – den tid­li­ge­re Vå­ler­en­ga- og Va­len­cia-spis­sen end­te på 24 lands­lags­mål. Der­et­ter føl­ger Sol­sk­ja­er og To­re André Flo med 23 hver.

Spil­le­re som Jos­hua King, Bjørn Maars Johnsen og Mo­ha­med Elyounous­si skal sco­re må­le­ne for da­gens ut­ga­ve av lands­la­get. I dag har de mu­lig­he­ten til å plus­se på mål­kon­to­en i na­sjons­liga­kam­pen mot Slo­ve­nia på Ul­le­vaal.

Thors­tvedt: – Det kan gå

Fle­re pe­ker på Bourne­mouth­spiss King som man­nen som skal sky­te Nor­ge til et mes­ter­skap for førs­te gang si­den 2000. Han er spil­le­ren i da­gens tropp med flest lands­lags­mål – 12. Han må ha 21 mål til for å tan­ge­re Ju­ve, 22 for å pas­se­re ham.

– Før el­ler se­ne­re kom­mer Jør­gen Ju­ves re­kord til å ryke. Fot­bal­len har bik­ket så­pass mye i an­greps­spil­ler­nes fa­vør nå, sier fot­ball­eks­pert og tid­li­ge­re lands­lags­keeper Erik Thors­tvedt til Dags­avi­sen.

– Hvor gam­mel er Jos­hua King nå? 26? Han har mu­lig­he­ten til å pas­se­re Ju­ve en dag. Men jeg tror sjan­sen er mind­re enn 50 pro­sent, leg­ger Thors­tvedt til.

– Hva må til for at King skal ta den?

– Nor­ge må ta seg til et mes­ter­skap, slik at han får fle­re kam­per å gjø­re det på. I til­legg må man spil­le på et godt lag for å sco­re man­ge mål. Men jeg tror Nor­ge har noe bra på gang nå, så det er mu­lig han kan kla­re det en dag. Det er bare tre-fire mål per se­song over en del år. Men han må va­ere hel­dig med (å unn­gå) ska­der i til­legg, sier Thors­tvedt.

King kan ta re­kor­den, men da må Nor­ge ta seg til EM el­ler VM.

Erik Thors­tvedt

Mål­kåt

I Pre­mi­er League har King fire mål så langt den­ne se­son­gen. 26-årin­gen vil na­tur­lig nok prø­ve å na­er­me seg det han kan av re­kor­der for hvert år som går, bå­de for klubb og lands­lag.

– Jeg sik­ter all­tid mot to­sif­ret an­tall sco­rin­ger, også den­ne se­son­gen. Om man en­der på 13, 14 el­ler 15.. Da skal jeg va­ere for­nøyd. Det vik­tigs­te for meg er å job­be hardt. Den­ne se­son­gen har jeg star­tet bed­re enn noen gang tid­li­ge­re, så jeg får bare hol­de det gå­en­de, sier King til Dags­avi­sen.

Han vi­ser til det enk­les­te av det enk­le av vin­ner­opp­skrif­ter i da­gens hjemme­kamp mot Slo­ve­nia på Ul­le­vaal:

– Sco­re. Og hol­de nul­len, sier han med et smil.

Fort Ul­le­vaal

Spis­sen pe­ker også på den gode hjemme­sta­ti­stik­ken.

– Vi er ube­sei­ret på Ul­le­vaal så langt i 2018. Jo mer den rek­ken fort­set­ter, jo tøf­fe­re blir det for mot­stan­der­ne våre å kom­me hit. De vet vi er ster­ke her, sier King.

– Men selv­føl­ge­lig er det like vik­tig at vi også vin­ner borte­kam­pe­ne, leg­ger 26-årin­gen til.

Nor­ge og lands­lags­sjef Lars La­ger­bäck slo Ky­pros 2-0 i den førs­te kam­pen i grup­pa. Der­et­ter ble det 0-1 mot Bulgaria. Nå ven­ter kam­per mot Slo­ve­nia (h) og Bulgaria (h, tirs­dag).

jhs@dags­avi­sen.no

FOTO: NTB SCANPIX

JOUR­NA­LIST: Jør­gen Ju­ve, her på jobb som jour­na­list i 1944, bøt­tet inn mål i sin tid på A-lands­la­get.

I FORM: Jos­hua King (med ball) har flest lands­lags­mål i da­gens tropp. Han

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.