19 per­soner sik­tet for kamp­fik­sing i Bel­gia

Dagsavisen - - Sport -

BRUSSEL: Den bel­gis­ke på­tale­myn­dig­he­ten har sik­tet 19 per­soner i for­bin­del­se med kamp­fik­sings­skan­da­len som er un­der opp­rul­ling i lan­det. Sam­ti­dig be­kref­ter på­tale­myn­dig­he­ten i lan­det at i alt ni per­soner sit­ter fengs­let i sa­ken. Tid­li­ge­re fre­dag meld­te det bel­gis­ke ny­hets­by­rå­et Bel­ga at bel­gisk po­li­ti natt til fre­dag skal ha gjort fle­re ar­resta­sjo­ner i for­bin­del­se med sa­ken. Ons­dag ble det gjen­nom­ført 57 po­liti­raz­zia­er i fle­re land som føl­ge av kamp­fik­sings­mis­tan­ke­ne i bel­gisk fot­ball. 44 av raz­zia­ene fant sted i Bel­gia, og også i Frank­ri­ke, Lux­em­bourg, Ky­pros, Mon­te­ne­gro, Ser­bia og Ma­ke­do­nia ble det gjen­nom­ført ak­sjo­ner. I Bel­gia slo po­li­ti­et til mot fle­re av lan­dets størs­te fot­ball­klub­ber. Blant de på­grep­ne per­sone­ne er tid­li­ge­re An­der­lecht- styre­le­der Her­man Van Hols­be­eck, nå­va­eren­de Brugge­tre­ner Ivan Leko og fot­ball­dom­mer­ne Bart Ver­ten­ten og Se­bas­ti­en Del­fe­riere, iføl­ge avi­sen Le Soir. Leko er se­ne­re løs­latt, og tors­dag fikk han støt­te av le­del­sen i den bel­gis­ke stor­klub­ben. – Klub­ben ser in­gen grunn til at den skal av­slut­te til­lits­for­hol­det med Ivan Leko, ver­ken som men­nes­ke el­ler tre­ner, opp­lys­te Brug­ge i en ut­ta­lel­se. Også den kjen­te fot­ball­agen­ten og tid­li­ge­re sports­sjef i Char­le­roi, Mo­gi Bayat, skal ha blitt ar­res­tert i raz­zia­ene. På­tale­myn­dig­he­ten har tid­li­ge­re opp­lyst at lis­ten over mis­tenk­te i til­legg om­fat­ter styre­med­lem­mer i klub­ber, dom­me­re, en ad­vo­kat, et regn­skaps­fir­ma, gull­smed­for­ret­nin­ger, tre­ne­re, jour­na­lis­ter og mu­li­ge sam­ar­beids­part­ne­re. (NTB)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.