Etterlyser spil­le­re med kri­tisk blikk

• Qa­tar-vm ble ald­ri stan­set

Dagsavisen - - Sport - REIDAR SOLLIE

VM: Fot­ball-vm i Qa­tar blir spilt. Joa­chim Wall­tin etterlyser kri­tis­ke stem­mer fra in­ter­na­sjo­na­le spil­le­re.

■ Joa­chim Wall­tin er le­der av NISO, idretts­ut­øver­nes fag­for­bund, og han var selv­sagt del­ta­ker på gårs­da­gens Lose­mi­nar om for­hol­de­ne for ar­bei­der­ne som nå byg­ger opp Vm-an­leg­ge­ne som skal bru­kes i 2022.

Still­het i 44 kam­per

– Det kan bli stil­le i de 44 førs­te Vm-kam­pe­ne hvis vi skal ta ett mi­nutts still­het for alle dem vi fryk­ter vil dø un­der an­leggs­ar­bei­de­ne, inn­le­det Lo-le­der Hans Chris­ti­an Gab­ri­el­sen med.

Det pus­si­ge er at tross all kri­tik­ken som har hag­let si­den til­de­lin­gen i 2010, er det in­gen in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­ner som har hatt kraft til å på­vir­ke FIFA til å flyt­te mes­ter­ska­pet. Det har va­ert tid nok. Nå hand­ler det om å syn­lig­gjø­re hvor ille det har va­ert.

Be­skyt­ter spil­ler­ne

Wall­tin sit­ter også i sty­ret for FIFPRO (en in­ter­na­sjo­nal fag­for­ening for fot­ball­spil­le­re), men sli­ter med at klub­be­ne be­skyt­ter spil­ler­ne.

Og når spor­tens størs­te stjer­ner også er til­talt for om­fat­ten­de skatte­svin­del, er det man­ge ut­ford­rin­ger i vei­en.

– Vi tren­ger stør­re be­visst­het og jeg etterlyser in­ter­na­sjo­na­le pro­fi­ler som snak­ker. Ikke bare står fram, men som vir­ke­lig me­ner det, sier Wall­tin til Dags­avi­sen.

Den in­ter­na­sjo­na­le or­ga­ni­sa­sjo­nen tel­ler 65.000 spil­le­re og han me­ner den en­gels­ke spil­ler­for­enin­gen er den ster­kes­te.

Man­ge idret­ter

Men spil­ler­ne blir brik­ker i et stør­re spill.

– VM er jo et ledd i en stør­re stra­te­gi fra Qatars side. Det er dess­ver­re alt­for stil­le om alle de and­re idret­te­ne som har lagt sine mes­ter­skap dit. (VM i svøm­ming og syk­ling har va­ert, VM i fri­idrett kom­mer nes­te år). Men fot­bal­len er størst og da må vi i hvert fall ta an­svar og syn­lig­gjø­re hva det­te hand­ler om, sier Wall­tin, som ikke me­ner boi­kott er noen løs­ning.

Ut av styre­rom­met

Fot­ball­pre­si­dent Ter­je Svend­sen me­ner FIFAS kon­troll­sys­te­mer ikke har fun­gert etter hen­sik­ten når den­ne til­de­lin­gen kun­ne skje.

– Det lil­le po­si­ti­ve som har skjedd i FIFA er at sli­ke be­slut­nin­ger er flyt­tet ut fra styre­rom­met og inn til de 209 na­sjo­ne­ne som har stemme­rett på kon­gres­se­ne, sier han.

I Qa­tar ble det mye fo­kus på den fransk-al­ge­ris­ke spil­le­ren Za­hir Be­lo­u­nis som ble nek­tet å for­la­te lan­det da han kom i kon­flikt med klub­ben (ar­beids­gi­ve­ren) sin.

Spil­ler­or­ga­ni­sa­sjo­nen Fif­pro­grep inn og fikk ham ut av lan­det.

Han har også va­ert på be­søk i Nor­ge og snak­ket om sin opp­le­vel­se av å spil­le i Qa­tar.

Nor­ge er en li­ten na­sjon i in­ter­na­sjo­nal fot­ball, men har en­ga­sjert seg sam­men med de nor­dis­ke land for å på­vir­ke FIFA.

– Noe er blitt bed­re, men mye gjen­står, sa Jin Sook Lee fra Byg­nings- og tre­ar­bei­der­in­ter­na­sjo­na­len i går.

Jeg etterlyser in­ter­na­sjo­na­le pro­fi­ler som snak­ker. Joa­chim Wall­tin, Niso-le­der reidar.sollie@dags­avi­sen.no

FOTO: REIDAR SOLLIE

PÅ JOBB: Dags­avi­sen møt­te Vm-ar­bei­de­re i Qa­tar i 2016.

FO­KUS: Joa­chim Wall­tin og Jin Sook Lee.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.