En men­tal test

• «En gave å få lede med fem po­eng»

Dagsavisen - - Sport - REIDAR SOLLIE

TETKAMP: Sk­eid må se på fem po­engs le­del­se som en gave.

■ NORDRE ÅSEN (Dags­avi­sen): Sk­eid har ny match­ball for opp­rykk til 1. di­vi­sjon, men det hol­der ikke nød­ven­dig­vis med sei­er i egen kamp. Inn­spur­ten blir en øvel­se i men­tal ro.

To hjemme­kam­per

Tre run­der gjen­står. Sk­eid le­der med fem po­eng og har to av tre gjen­stå­en­de kam­per på hjemme­bane. Den førs­te mot Aren­dal i dag.

– Hvis noen had­de sagt til oss før se­son­gen at dere får lov til å lede med fem po­eng tre kam­per før slutt, så had­de vi va­ert ri­me­lig for­nøyd. Vi må bare se fram­over og fo­ku­se­re på hver kamp. Ten­ker man ta­bell og kon­se­kvens blir det bare stress, sier Tom Nord­lie til Dags­avi­sen etter å ha sett en høy­in­ten­siv tre­ning med to ful­le lag på Nordre Åsen tors­dag kveld.

Han tror den for­men for tre­ning er ett av suk­sess­kri­te­ri­ene så langt i år.

– Vi har kun­net kjø­re to ful­le el­le­ve­re mot hver­and­re ofte på tre­ning. Og det ene la­get er ikke i dag. KFUM spil­ler hjem­me syn­lig sva­ke­re enn det and­re. Det er smart å tre­ne på re­el­le kamp­si­tua­sjo­ner, sier han.

Måt­te over­nat­te

Førs­te match­ball til opp­rykk for­svant mot Hødd sist helg. Fire mi­nut­ter på over­tid le­ver­te Mar­kus Nagle­stad et haels­park som over­rump­let Sk­eid-for­sva­ret. Åtte po­engs for­sprang la­get had­de in­ne for­svant i vind­kas­te­ne i Ul­stein­vik, mens Bak Sk­eid kjem­per KFUM Oslo om an­nen­plas­sen i av­de­ling 2. KFUM har to av kan­di­da­te­ne hjem­me på Eke­berg: Bry­ne i dag og Eger­sunds i den sis­te kam­pen. Hødd kap­pet tre po­eng inn­på.

Der­med har Hødd an­nen­plas­sen, mens også Eger­sunds, KFUM, Bry­ne og også Aren­dal har en teo­re­tisk sjan­se til å ta andre­plas­sen som gir kva­li­fi­se­ring.

Vil­le hen­te Nord­lie

Aren­dal, som prøv­de å hen­te Tom Nord­lie som tre­ner i som­mer, men som fikk et høf­lig nei, har et be­ty­de­lig høy­ere bud­sjett enn Sk­eid og skal sna­rest mu­lig til­ba­ke til 1. di­vi­sjon (Obos-liga­en).

I ste­det for Nord­lie hen­tet de den gam­le topp­spil­le­ren Stei­nar Pe­der­sen (ja, han står med mes­ter­li­ga­tri­umf på cv-en).

– Han har jeg trent da han spil­te bå­de i Start og Lille­strøm, vi har nok in­gen sto­re hem­me­lig­he­ter fot­ball­mes­sig, sier Nord­lie, som for­ven­ter at Aren­dal leg­ger seg lavt.

FOTO: REIDAR SOLLIE

TRE­NING: Tom Nord­lie hol­der en li­ten fore­les­ning i pau­sen i tre­nin­gen på Nordre Åsen der Sk­eid kan sik­re opp­rykk.

FOTO: NTB SCANPIX

HJEM­ME:

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.