JU­BI­LAN­TER

Dagsavisen - - Folk -

I dag

100 år Hus­mor Lil­ly Han­de­land, Sol­vang­vei­en 11, 4460 Moi. 75 år Pen­sjo­nert over­lege Leiv Tor­mod Han­sen, Le­kang­vei­en 493, 8450 Stok­mark­nes. 50 år Ju­ri­disk di­rek­tør Fro­de Lille­bak­ken, Borge­stad­vei­en 1B, 0875 Oslo. Ju­bi­lan­ten er opp­vokst i Kol­botn og Hor­ten. Han var ak­tiv bry­ter i cir­ka ti år på 70- og 80 tal­let. Han stu­der­te jus i Ber­gen, Le­u­ven i Bel­gia og Oslo. Kar­rie­ren star­tet han i ad­vo­kat­fir­ma­et Hel­ler­øy på Ski, der han ble part­ner etter to år. Fra 2001 til 2011 var han an­satt i ad­vo­kat­fir­ma­et Kva­le, men job­bet ute­luk­ken­de for tele­sel­ska­pet Te­le2. Fra 2011 til 2015 var Lille­bak­ken ju­ri­disk di­rek­tør og en del av le­der­grup­pen i Te­le2 Nor­ge. Etter Te­lias opp­kjøp av Te­le2 i 2015 fort­sat­te han i sam­me stil­ling i Te­lia Nor­ge, en stil­ling han har i dag. Ju­bi­lan­ten er bo­satt på Nord­berg i Oslo, er gift og har tre barn. Søn­dag 100 år Kokk og hus­mor Märt­hy Inge­gärd Amund­sen, Grefsen­hjem­met, Og­munds vei 18 B, 0488 Oslo. Amund­sen, født Nils­son, ble født i Spø­land, en «bond­by» i Väs­ter­bot­ten i Nord-sve­ri­ge. Hun var skole­flink, ble ut­dan­net kokk og var yr­kes­ak­tiv som kjøk­ken­sjef på di­ver­se svens­ke ho­tell. Som dat­ter på en bonde­gård som ble dre­vet som et na­tu­ral­hus­hold, ble Märt­hy la­ert opp i fer­dig­he­ter som å sy, strik­ke, veve, bake, og va­ere bu­deie. Som en av de elds­te jen­te­ne i en stor søs­ken­flokk fikk hun også an­svar for å opp­dra de yngs­te søsk­ne­ne. Hun traff Ei­lif, en Oslo-gutt og krigs­flykt­ning, de ble gift og flyt­tet til Oslo etter krigen. Sam­men byg­de de hus og fikk to barn. Som van­lig for den­ne ge­ne­ra­sjo­nen ble Märt­hy nå hjemme­va­eren­de hus­mor. Ju­bi­lan­ten var en lese­hest med låne­kort på Deich­man. Hun har va­ert et fa­mi­lie­k­ja­ert strikke­fan­tom, og hun strik­ket Ma­ri­us-gen­se­re til hele slek­ta. Hun had­de også stor gle­de av å ha en åpen dør for ven­ner og slekt­nin­ger på nor­ges­be­søk. Märt­hy

Inge­gärd Amund­sen ble enke i 1994. Hun har bodd fle­re ste­der i Oslo, og 93 år gam­mel flyt­tet hun inn på plei­e­hjem. 85 år Be­drifts­øko­nom Per Fredrik Land­mark Wolff, Nesås­vei­en 11, 1475 Fin­stad­jor­det. 60 år Ra­gin Est­her Wenk-wolff, Vaage­vei­en 27, 4521 Lin­des­nes.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.